Anvalianin deník

Toto je rozsáhlý soubor příběhů (vyprávěných formou herního deníku), které jsme na pokračování publikovali. Nyní si můžete přečíst kompletní verzi...
Napsal Jabberwocky
Obsah článku:
Anvalian se narodila před sto šestnácti lety v drow elfím podzemním městě Urza. Její matka Sargul byla sice členkou poměrně významného rodu Va‘Arpa, pocházela ale z nedůležité pobočné větve a ani její partner Dnebechor nepatřil mezi význačné osoby. Porod se bohužel nečekaně zkomplikoval a Sargul i dítě při něm málem zemřely. Posléze se ukázalo, že Sargul už děti mít nemůže. Rodiče svoji dceru pojmenovali Char a doufali, že z ní časem vyroste zdatná členka rodu, která by pro svoji rodinu získala patřičný respekt a vliv. Patronátu nad Char se ujala Tharamil Va'Arpa, hlava rodu, která chtěla osobně dohlížet na výchovu všech dcer svých příbuzných. Záhy se však zjistilo, že Char očekávání svých rodičů, a potažmo všech Va'Arpů, zklame.
Dítě se ukázalo jako "zcela neschopné, zaostalé a hloupé", alespoň podle drow elfích měřítek. Tichá a plachá Char s prvními příznaky duševní choroby se nedovedla mezi svými sestřenicemi prosadit, a co hůře, dokonce ani mezi svými bratranci. Když jí bylo padesát let, nedokázala ani podříznout hrdlo provinilému otrokovi, čímž rozlítila svoji tetu Tharamil do té míry, že ji chtěla zabít. Sargul se nakonec podařilo Tharamil přesvědčit, ať dá Char ještě šanci. Tharamil se nakonec uklidnila a rozhodla, že když Sargul převezme za dívku zodpovědnost, nechá ji žít. Sargul souhlasila, i když jí bylo jasné, že Tharamil má v hlavě zřejmě myšlenku na proměnu Char v dridera. Aby nebyla ostuda rodiny příliš nápadná, zakázala Char její matka vycházet z domu a našla jí místo v kuchyni, kde nebyla na očích.
Zabránit škodolibým pomluvám se sice nepodařilo, ale přes veškerou hanbu měla Sargul své jediné dítě ráda a snažila se Char alespoň částečně chránit před útoky okolí. Že však Char čeká ošklivý osud, bylo Sargul naprosto jasné, protože Tharamil na "toho mrzáka"; nezapomněla a příležitostně dávala Sargul najevo, co si o její dceři a potažmo i o ní myslí. Char tedy vyrůstala v kuchyni mezi domácími pracemi a v opovržení druhých. Hloupá a zaostalá však nebyla a časem se naučila pohybovat se dostatečně nenápadně po domě i mimo něj, aby unikla trestům a bití. Zlom v jejím životě přišel krátce po jejích devadesátých prvních narozeninách. Tehdy se odehrávala oslava dospělosti jedné z jejích sestřenic a rozjařená zlatá mládež v domě za blahosklonného přihlížení dospělých uspořádala divoký večírek. Skupinka chlapců vnikla v rámci jedné z her do kuchyně, kde našli zaskočenou Char, která se jim už nestačila uklidit z cesty. Mladíkům ihned došlo, koho mají před sebou, protože o Char se mluvilo se škodolibostí snad v každé rodině. Vědouce, že v případě Char nehrozí za nepřístojné chování žádný postih, chytili ji a jeden po druhém ji znásilnili. Pak ji v šoku nechali ležet plačící v kuchyni a odebrali se zpět mezi své přátele. Zoufalá a ponížená Char ještě téhož dne utekla z domu a v slzách opustila i Urzu.
K užitku jí přišla její schopnost pohybovat se nepozorovaně, protože se jí podařilo proklouznout strážím u vchodu do jeskynního systému a utéci na povrch. Urza leží poměrně vysoko v horách a naprosto nepřipravenou a špatně oblečenou Char zaskočil sníh a mráz. Přesto se odhodlaně pustila pryč od Urzy, ačkoli se bořila do sněhu a brzy začala omrzat. To nejhorší však mělo teprve přijít – den. Když vyšlo slunce, přestala se drow elfka Char zcela orientovat a slepá, vyděšená, hladová a omrzlá se potácela krajinou, dokud nepadla vyčerpáním. Měla štěstí. Průsmykem, kde zůstala ležet, totiž ten den procházel na své cestě ze shromáždění druidů starý druid Tanelorn. Jaké bylo jeho překvapení, když se z malé černé tečky na sněhu vyklubalo nejprve lidské tělo a potom spoře oděné drow elfí dítě s ještě zřetelnými známkami nedávného znásilnění. Tanelorn chvíli váhal, ale když zjistil, že dívka ještě dýchá, zabalil ji do houně, magicky ji zajistil před dalším promrzáním a s pomocí přivolaného medvěda ji snesl do údolí. Tam se rozhodl po zbytek zimy zůstat u svého přítele Svahasila, protože děvče by další cestu nejspíš nepřežilo.
Několik týdnů se Char v horečkách potácela mezi životem a smrtí, nakonec ale zvítězila drow elfí houževnatost a Char se z komatu probrala - němá. Tanelorn se o ni začal i přes Svahasilovy pochybnosti starat a brzy zjistil, že dívka je vděčná za jakékoli dobré slovo. Dal jí elfí jméno Anvalian, protože němá Char nedokázala říci, jak se vlastně jmenuje. Když přišlo jaro, vydal se Tanelorn s již zdravou Anvalian na cestu do svého lesa. Tam s ní žil zhruba půl roku.
Anvalian mezitím díky lesnímu klidu a vlídnému zacházení znovu začala mluvit a učila se i obecnou řeč. Naplno však u ní propukla její duševní choroba - maniodepresivní psychóza. Tanelorn se o Anvalian staral, jak nejlépe uměl, ale konfliktům s okolím se mu zabránit nepodařilo. Jednou nepřišla Anvalian domů a nakonec ji Tanelorn našel ležet v lese s hlubokou bodnou ranou v břiše; náhodný pocestný se pokusil "čarodějnici" zabít. Druid ji sice ošetřil, ale ještě týž den se otřesená Anvalian v záchvatu deprese pokusila o sebevraždu. Tanelornovi bylo jasné, že takhle to nejde dál.
Nakonec se rozhodl - opustil i s Anvalian svůj les a odešel s ní na ostrov Keld, jenž je proslulý tolerancí vůči všemožným rasám, a navíc leží dostatečně daleko od všech drow elfích pevností, takže tamější obyvatelé nepřišli do styku s hrůzami, které tento národ kolem sebe rozsévá. Tam se Tanelorn usadil v lese daleko od civilisace a začal se soustavně věnovat Anvalianině výchově. Anvalian, která ve svém životě nepoznala prakticky nic jiného než ponižování, náhle zjistila, že vlastně není tak neužitečná a hloupá, jak si o sobě vždycky myslela. Tanelorn ji naučil spoustu věcí a odhalil v ní také její do té doby zanedbávaný hudební talent. Protože sám byl amatérským harfeníkem, vyrobil Anvalian harfu a naučil ji na ni hrát. Nadaná Anvalian brzy hrála a zpívala lépe než její učitel. V lese s Tanelornem jí bylo dobře, ale jak se dozvídala nové a nové věci, docházelo jí, jak strašlivě se chovají její vlastní lidé a v jak hrozném područí svých názorů a náboženských přikázání žijí. Její vlastní původ a drow elfí zaslepenost ji trápily stále víc.
Anvalian
Tanelorn měl Anvalian velmi rád a sledoval její záchvaty depresí se vzrůstajícími obavami. Také mu došlo, v jakém vypětí kvůli svému původu Anvalian žije. Jednou večer si ji zavolal k sobě a vyprávěl jí celý příběh jejího národa a také stará proroctví o příchodu krále, který zlomí moc pavoučí bohyně Lolth a vyvede drow elfy znovu na zem. Snad si Tanelorn proroctví vymyslel, kdo ví, ale Anvalian se příběhů chytila jako tonoucí pověstného stébla. Od té doby napřela veškeré své síly a naděje k příchodu krále a z naděje, která pro ni i její milovaný národ pramení, čerpá sílu, jež jí umožňuje žít a vyrovnávat se se světem.
Léta šla a Tanelornovi začaly viditelně ubývat síly. Role se vyměnily a Anvalian se musela o svého zachránce a učitele stále více starat. Krátce před dovršením Anvalianina sto šestnáctého roku Tanelorn zemřel. Odkázal Anvalian něco peněz a také dopis, jímž se může v Tanelornově jméně prokazovat. Anvalian Tanelorna pohřbila v lese, pak si sbalila své věci a vydala se za hlasem starých proroctví.
1) Jakého je postava pohlaví?
Žena.
2) Jaký je fysický vzrůst postavy?
Anvalian je průměrně urostlá drow elfka. Měří 140 cm a váží 45 kg.
3) Jaké má postava vlasy a oči a jakou barvu má její pleť?
Anvalian je drow elf a také tak vypadá, i když patří k méně častému typu. Její pleť je zcela černá a v měsíčním světle získává stříbřitý nádech. Vlasy má Anvalian stříbrné a dlouhé až do půlky zad, oči světle šedé. Rty, jazyk a ostatní části těla, jež lidé mají červené, má Anvalian šedivé.
4) Jaký je všeobecný vzhled postavy?
Anvalian chodí vzpřímeně, ale její chůze i postoj jsou chůzí a postojem drow elfa, nikoli člověka. Obléká se do obyčejných zálesáckých šatů a nepotrpí si na žádné šperky ani drahé oblečení. Dává přednost praktičnosti před luxusem. Je sice hezká a po bližším seznámení snad i sympatická, ale první pohled na ni způsobí asi spíše šok, protože drow elfů se většina příčetných bytostí bojí. Proto Anvalian raději nosí plášť, kápi, rukavice a masku a vysvětluje to tím, že je popálená.
5) Kde se postava narodila?
Narodila se v Urze a její dětství nebylo šťastné. Většina okolí ji považovala za méněcennou a podle toho se k ní i chovala. Její otec Dnebechor se k ní prakticky nehlásil a matka Sargul ji sice měla ráda, ale byl to drow elfí druh lásky - emocionální chlad, hluboké nepochopení a fysické tresty byly na denním pořádku a citlivá Anvalian (tehdy ještě Char) se tím více uzavírala sama do sebe. Největší strach měla z tety Tharamil. Když pak u Tanelorna poznala zcela jiné zacházení, pochopila, v jak zrůdném systému její blízcí vlastně žijí. Traumatické zážitky z dětství a z období dospívání nepochybně také sehrály svoji roli při vývoji její duševní nemoci.
6) Kolik je postavě let?
Na elfí i drow elfí poměry je Anvalian sotva odrostlé dítě – je jí 116 let.
7) Z jaké rodiny postava pochází?
Rod Va'Arpa, z nějž Anvalian pochází, je v Urze poměrně významným mocenským hráčem. Sargul Va'Arpa však pocházela z pobočné větve, která nikdy neměla na rodovou politiku velký vliv, a ani její partner Dnebechor Sjimix nebyl nijak důležitou osobou. Když začalo vycházet najevo, že Anvalian je "postižená", raději se s ní i se Sargul přestal stýkat. Tharamil Va'Arpa, hlava celého rodu, se k Anvalian chovala nepřátelsky a malá Char se jí velmi bála. Její sestřenice a později i bratranci ji pravidelně šikanovali.
8) Založila postava svou vlastní rodinu?
Rodinu nezaložila a zatím to ani nemá v úmyslu. Vzhledem k traumatickému zážitku znásilnění to není ani příliš pravděpodobné.
9) Kde nebo jak získala postava své vzdělání?
Nejprve ji spolu s ostatními sestřenicemi vychovávala a vzdělávala teta Tharamil, avšak to brzy přestalo. Jistou výchovu jí posléze tajně vštěpovala matka Sargul, ale Anvalian se v mnoha ohledech jevila jako "nevzdělavatelná". Nebyla však hloupá a jako dobrá pozorovatelka za léta v kuchyni také leccos pochytila. Opravdové výchovy a vzdělání se jí však dostalo až v péči Tanelorna. Ten ji naučil hrát na harfu, vyrábět hudební nástroje, chovat se k lidem, žít v přírodě, číst a psát, orientovat se v mythologii apod.
10) Živila se postava někdy něčím jiným?
Vlastně ne. Její práce v kuchyni nebyla živobytím v pravém slova smyslu a u Tanelorna také nepracovala vyloženě pro obživu.
11) Co politické názory a náboženská víra postavy?
Ačkoli se s mladou Char počítalo původně pro kněžskou dráhu, jak je u drow elfích dívek z dobrých rodin obvyklé, brzy se zjistilo, že tudy cesta nepovede. Anvalian cítila k náboženství odpor, protože to znamenalo krvavé rituály a bezohlednou službu Lolth. V životě sice byla nešťastná, ale teprve po svém útěku k Tanelornovi pochopila proč. Její vlastní národ žije zcela zaslepeně v nesmyslném a násilnickém systému. Proroctví však hovoří o jeho konci a Anvalian se chce na svržení nenáviděné Lolthiny theokracie podílet.
12) Jaké jsou morální zásady postavy?
Anvalian věří v obecný princip dobra jako jediné cesty k záchraně pro drow elfí národ (tady Tanelornovy teorie o rovnováze věcí nepadly na úrodnou půdu). Zatím nikdy nikoho nezabila, ale zároveň je jí jasné, že v divokém světě za hranicemi Tanelornova lesa bude muset sáhnout po tvrdších prostředcích než je pouhá harfa. Sice se většinu situací snaží urovnat nekonfliktně, ale v případě nutnosti po zbrani sáhne. V nesmiřitelného odbojáře se mění, když se jí naskytne příležitost k oslabení či podkopání drow elfího systému. Její chování je také závislé na fázi maniodepresivního cyklu.
13) Má postava nějaké cíle?
Anvalianiným vysněným cílem je příchod krále, svržení theokratické diktatury a vyvedení drow elfů zpět na zem mezi ostatní národy. Netuší sice, zda se toho dožije, ale proroctvím pevně věří. Jinak chce poznat svět a ukázat ostatním, že existují i jiní drow elfi, než jaké znají.
14) Proč se postava vydala na cesty?
Aby poznala svět a svým dílem přispěla do skládačky, jež jednou povede k naplnění proroctví. A také je docela obyčejně zvědavá.
15) Jakou má postava osobnost?
Projevy Anvalianiny osobnosti do značné míry závisejí na fázi maniodepresivního cyklu. Stále sice platí, že věří v dobro a ráda pomůže druhým, ale její chování se mění. Ve stavu mánie je velmi činorodá, společenská, veselá a někdy až přehnaně sebevědomá. Během deprese jako by z ní vyprchala všechna jiskra. Je zamlklá, má blízko k pláči a očividně trpí. Nebýt víry v proroctví, zřejmě by v některé z depresí sama ukončila svůj život. Je-li deprese obzvlášť silná, není Anvalian schopna pohybu a jen leží, aniž by vnímala své okolí.
16) Jaké zvláštní kvality má postava?
Anvalian má mnoho zvláštností. Některé vyplývají z její rasy (např. vrozená magie), jiné z Tanelornovy přírodní výchovy. Disponuje neobyčejně podmanivým hlasem s nádherným tónem a zabarvením. V očích se jí zřejmě odráží něco z její duševní poruchy. Pokud se Anvalian nachází v manické či depresivní fázi, má ve svých šedivých očích část šílenství, jímž právě prochází. Když se v takovém stavu na někoho upřeně dívá, dotyčný obvykle značně znejistí. Zvláštním poznávacím znamením by mohly být jizvy na zápěstích, které zůstaly poté, když se Anvalian pokusila hliněným střepem podřezat.
17) Existují jisté věci, které postava prostě nedokáže?
Nedokáže se smířit se situací, v níž se nachází drow elfí národ. Diktaturu je třeba zlomit. Jen s vypětím všech sil dokáže přetrpět fysickou blízkost neznámých bytostí, obzvláště mužů. Není schopna pohlavního styku; alespoň zatím. Ostatní věci se mění podle toho, zda je Anvalian v pořádku, nebo zda má manickou či depresivní fázi.
18) Co postava nesnáší?
Upřímně nesnáší drow elfí politické a náboženské zřízení, jejich bohy, a potažmo zlo jako celek. Traumatické vzpomínky má na Tharamil. Nemá ráda fysické důvěrnosti a z představy sexu se jí dělá špatně. Obojetný vztah má Anvalian ke dni, světlu a slunci. Na jednu stranu je jí sice světlo nepříjemné a oslepuje ji, na druhou stranu proroctví hovoří o vyvedení drow elfů na povrch mezi denní tvory. Přesto se však ostrému světlu raději vyhýbá. Nerada používá jméno Char, i když se za ně nestydí.
19) Co má postava ráda?
Je to zvláštní, ale asi nejraději má Anvalian drow elfy (viz otázku 22). Pak má ráda druidy (vzpomíná s láskou na Tanelorna), přírodu, lesní tvory, dobro, hudbu, zpěv, hvězdy, noc, podzemní prostory, ticho, klid, čistou vodu, chlad, tiché noční tvory, sovy, pavouky (je přece jen drow elf a zvířata za nic nemohou), své přátele, matku Sargul, své jméno Anvalian.
20) Jak se postava jmenuje?
Její původní drow elfí jméno je Char Va'Arpa, Tanelorn ji pojmenoval Anvalian.
21) Jaké má postava heslo a osobní znak?
Znak, který používá, je sokol se zlomeným křídlem, jejím heslem je: "Slzy naděje v šílenství samoty."
22) Jak je to tedy vlastně s těmi drow elfy?
Nejlépe si lze asi Anvalianin vztah k jejímu lidu představit jako vztah německých odbojářů k německému národu během nacistické diktatury. Tito lidé byli Němci a milovali svůj národ, zároveň z hloubi duše nenáviděli nacistický režim a slepotu, s níž jej německý lid přijímal. Anvalian miluje drow elfy více než sebe samu. Zároveň nenávidí politické a náboženské zřízení, v němž drow elfové žijí, a také skutky, kterých se dopouštějí. Je jí jasné, že pokud chce bojovat proti systému, musí bojovat proti svému národu o jeho vlastní záchranu. Vyrovnává se s tím těžko.
< Minulost Anvalian >
Growfest
Napsal Jabberwocky 14.02.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 27 příspěvků.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.19797492027283 secREMOTE_IP: 3.92.91.54