Inkvizitor

Nová podtřída kněze pro Ravenloft
Napsal Vannax

Inkvizitor

--- Nová podtřída kněze pro Ravenloft ---


Úvod
Inkvizitor Grimsted trpělivě čekal ve zdvořilé vzdálenosti mezitím co mladý akolyta slušně zaklepal na biskupovy dveře. Zevnitř se ozvala mrmlavá odpověď a dveře se se zaskřípáním pozvolna otevřely. Akolyta se s viditelnou nervozitou nemotorně uklonil a vydal se na odchod, možná až příliš svižným krokem.
Inkvizitor Grimsted se napřímil a vpravdě se vnesl do biskupovy komnaty. Byl si vědom toho, jak inkvizitor může působit dokonce i na respektovaného kněze. Ačkoli sám sebe ani náznakem představivosti nepovažoval za manipulátora, cítil, že někdy musí hrát roli, kterou od něj ostatní očekávají, aby se mu dostalo plné spolupráce místní svatyně. To znamená rozdávat příkazy, hrát dramatickou úlohu, ale být rezervovaný. Jeden k tomu musí mít jakousi auru; auru, která plní okolní vzduch strachem z rozsudku. Někdy taková aura znamená rozdíl mezi úspěchem a selháním.
Když inkvizitor Grimsted poprvé zahlédl biskupa Molinu v matném světle jeho soukromé komnaty, věděl, že to není člověk, kterého snadno zastraší. V biskupových očích se zračilo viditelné rozčilení, ale ani náznak strachu, žádná známka viny. Mladší mniška, která byla v místnosti rovněž, zareagovala daleko patrněji. Ruce se jí lehce rozechvěly a pohled jejích temných očí se stále míhal k amuletu stříbrného meče, který měl inkvizitor zavěšen na krku. Na rozdíl od symbolu, který nosila ona i Molina, neměl Grimstedův amulet štít. Grimsted se před Molinou hluboce uklonil. „Vaše Eminence. Je mi ctí, stanou v přítomnosti váženého biskupa z Kargu.“ Pokročil vpřed, aby políbil Molinům pečetní prsten a všimnul si, že biskup nepovstal ze židle.
„Jsem také poctěn požehnáním vaší přítomnosti, Svatý inkvizitore. Vaše pověst vás předchází. Toto je matka Lavaur. Velice mne mrzí, že naše představování bude moci pokračovat až po večerní bohoslužbě. Je to ode mne velice neslušné.“
Grimsted se uklonil Lavaur a přezíravě pozvednul ruku. „Nic se neděje, Vaše Eminence. Využiji té příležitosti, abych se aklimatizoval a seznámil se s duchem zdejšího města. Již jsem pocítil trochu temného stínu, který padnul na Karg.“
Biskup pohlédnul na matku Lavaur a pak se na Grimsteda lehce pousmál. Byl to výraz zmatené blahosklonnosti, jakého se dostává dítěti, které trvá na tom, že chce uvidět draka. „Baže. Ale Karg byl vždy zamořen stínem. Kargat a Věčný řád škrtí lid v kleštích teroru. Vraždy z poslední doby celý problém jen znásobují, ať je již jejich příčina jakákoli.“ Molina pronesl dvě poslední slova s mírně zastřeným pohrdáním.
„Pak je vám tedy zřejmé proč zde jsem,“ odpověděl invizitor. „Přítomnost nosferata nejde brát na lehkou váhu. Jejich zlo je daleko horší, než činy kteréhokoli pokřiveného prosazovače konkurenčních církví.“
„Ano.“ Molina se na Grimsteda zaměřil přísným pohledem. „Mám z toho soudit, že máte nějaký plán?“
„Předepsaná ustanovení, jako obvykle.“ Grimsted mluvil tiše, jako by hovořil o velkém tajemství.
"Budu potřebovat služby vašich písařů a osobního asistenta, který město dobře zná. Ovšem není třeba, aby mne vaši mniši doprovázeli při výkonu mých povinností.“
Molina pozvednul obočí a matka Lavaur poprvé promluvila. „Oh? Máte v úmyslu stíhat tu bestii do jejího doupěte beze zbraně?“ Její tón byl téměř posměšný, ale suchý Grimstedův pohled jí okamžitě přiměl litovat svých slov.
„Ne. Zaměstnal jsem skupinu dobrodruhů s nimiž jsem už dříve pracoval na podobných případech. Poskytnou mi veškerou osobní ochranu, kterou potřebuji a budou to činit jistě daleko ochotněji.“
Nezdálo se, že by ta poznámka vyvedla Molinu z míry. „Dobrodruzi?“ Velmi důvtipné. O koho se jedná?“
"V jejich skupině je válečník, mystikm, cikán, zálesák a vědátor. Jsou velmi schopní. Zkušení zabijíci nestvůr.“ Grimsted postřehnul, že Molina chtěl vědět o koho se jedná. Všimnul si také, že jeho vlastní vyhýbavost vyvolala v biskupově pohledu náznak podrážděnosti.
„Bylo pro mne ctí se s vámi konečně setkat, Vaše Eminence,“ řekl inkvizitor, „ale musím se věnovat svým povinnostem a umím si představit, že sám máte před bohoslužbou spoustu důležitých závazků. Mohl by můj průvodce být za úsvitu u městské brány?“
"Rozhodně.“ Matka Lavaur se zdvihla, aby Grimstedovi otevřela dveře a biskup se otázal, „a věřím, že mne budete spravovat o svém postupu, Svatý inkvizitore?“
Grimsted se usmál. „Rozhodně.“ Energicky se otočil na podpatku a zmizel z místnosti.
Když se dveře zavřely, biskup malátně pohlédl na matku Lavaur. Ta zase nelítostně hleděla na něho. „Má podezření, Samueli.“
Sklesle se jejímu výroku pousmál. „Nemá žádné podezření, Henrietto. Je to blázen na právě tak bláznivé výpravě. Zajímalo by mne co si kardinálové mysleli, když nařídili inkvizici. Že zdejší kněží nějak převyšují Církev? Nebo snad že po ministrování dosahují větší čístoty? No, to si nemyslím. Jenže jejich vize je zastřená nevyvratitelnou jistotou a absurdní vírou v jejich vlastní neomylnost.“
„Co bychom tedy měli udělat?“ ozvala se na to Lavaur, zjevně šokovaná. „Možná je to blázen, ale je vytrvalý. Slyšela jsem už o vyprávět. A vy sám víte, co se o inkvizici říká. Říká se, že jsou schopni rozpoznat pravdu mezi lží…“
„Klid, má drahá.“ Molina si z dolil pití z kameninové karafy. „Občas se snadno necháte vyvést z míry, opravdu. Nezapomeňte na to, kdo jste. On pro nás neznamená nic. Pokud budete nezvykle reagovat, snadno padnete za oběť falešným představám vašich oddaných.“
Biskup zamyšleně usrknul ze své číše a zahleděl se z okna na poblikávající hvězdy. Molina si jemně přejel jazykem přes karmínově poskvrněné tesáky a přemýšlel, jak blízko pravdě může Grimsted být a jak brzy bude muset Inkvizitor zemřít.Inkvizitor
Požadavky na schopnosti: Inteligence 13, Moudrost 13, Charisma 9
Primární požadavek: Moudrost
Povolené rasy: člověk (z církve Ezry) nebo půlelf či člověk (z církve Bana)

Inkvizitor je kněz, který zasvětil svůj život obraně své církve před nepřáteli. Stejně jako klerik je i inkvizitor obecnou třídou, která je často reprezentována bezpočtem různých vír v mnoha světech. Na rozdíl od militantních kleriků však inkvizitorovo místo není na bitevních polích. Je spíše vyšetřovatelem, učencem a soudcem. Ze všeho nejvíce však musí jít o jedince s extrémní osobní vůlí.
Kněžský stav inkvizitora mají v Mlžné zemi dvě nejsilnější víry: církev Ezry a církev Bana. Typickým posláním je vymýcení kacířství, vyšetřování zločinů, řešení interních problémů a likvidace nočních nestvůr. Služba lidu je povinností místních kněží; závazkem inkvizitorů je integrita církve jako celku. V závislosti na okolnostech může běžný člověk s příjezdem inkvizitora do své vesnice pociťovat buď radost, až euforii anebo hrůzu.

Požadavky na hodnoty vlastností
Inkvizitoři, kteří jsou možná více než obyčejní kněží, jsou známí svou prozíravostí. Inkvizitor musí mít hodnotu Moudrosti alespoň 13. Inkvizitor s Moudrostí 16 a vyšší získává 10% bonus ke všem získaným bodům zkušenosti. Navíc musí mít také soudnou a erudovanou mysl; mnozí z nich mají dobré znalosti teologie, politiky, zákona, logiky a okultismu. Odrazem toho je i požadavek na Inteligenci alespoň 13. A i když to nemusí být právě hřejiví a přátelští jedinci, musí být schopni bez problémů jednat s různými lidmi a v různých společenských situacích. Na tom totiž závisí úspěch jejich šetření. Z toho důvodu musí mít inkvizitoři Charisma alespoň 9.

Přesvědčení
Inkvizitoři věří, že struktura a normy jsou nuzbytné k tomu, aby víra přežila. Právě proto jsou oddáni ochraně před vznikem chaosu ve své církvi. Tím pádem musí mít všichni inkvizitoři zákonné přesvědčení. Hráčské postavy inkviztorů musí mít buď zákonně dobré nebo zákonně neutrální přesvědčení. Ezrité mohou mít jen zákonně dobré přesvědčení, kdežto Banité jen zákonně neutrální. Zákonně zlí inkvizitoři však existují jak v církvi Ezry, tak i v církvi Bana.

Zbraně a zbroj
Na rozdíl od kleriků není inkvizitor knězem do válečně vřavy. Tím ale není řečeno, že se nemůže či neumí bránit. Naopak, spousta nočních nestvůr zjistila, že inkvizitor může být velmi nebezpečný, jelikož v sobě spojuje vychytralost a znalosti nadpřirozena s ochotou zemřít při obraně své církve. Přesto je ve srovnání s klerikem více limitovaný ve výběru zbraní i zbrojí. Inkvizitoři mohou nosit pouze vycpávanou, koženou nebo pobitou koženou zbroj a nemohou využívat štíty. Mezi zbraně, které mohou používat patří palice, dýka, šipka, nůž, krátká hůl, prak a bič. Mnozí inkvizitoři bývají zdatní i ve vrhání flakonů a jiných zbraní granátového typu, protože svěcená voda a zápalný olej mohou být neocenitelné prostředky v boji proti služebníkům temnot.

Kouzla a magické předměty
Inkvizitoři mají hlavní přístup do sféry všeobecné, očarování, věštění, léčení, zákona, ochrany, myšlenek a dozoru. Vedlejší přístup mají ke sférám nekromancie, čísel a času. Inkvizitoři mohou používat magické předměty, které jsou kněžím normálně povolené.

Odvracení nemrtvých
Stejně jako mnozí kněží mohou i inkvizitoři uplatnit skrze svou víru moc nad nemrtvými. Inkvizitoři Ezrité mohou nemrtvé odvracet, kdežto Banité je mohou ovládat (viz Tabulka 91: Odvracení nemrtvých na straně 267 v pravidlech Domény děsu).

Světské znalosti
Inkvizitoři si musí často osvojit značné znalosti o různých tématech. Kromě toho, že jsou to odborníci v oblasti teologie své víry, snadno se doučí i zlověstné či neobvyklé dovednosti. Všichni inkvizitoři získají při vytváření postavy nezbraňovou dovednost náboženství aniž by za ni museli utratit příslušný slot. Navíc si mohou volné sloty doplnit nezbraňovými dovednostmi rougů a přitom se jich nebude týkat penalizace v podobě dalšího potřebného slotu za to, že se jedná o dovednost pro jinou rasu nebo třídu.

Duchovní autorita
Na rozdíl od kleriků a dalších kněží mají inkvizitoři sobě vlastní autoritu danou z podstaty jejich úřadu. Jejich moc přicházhí přímo od nejvyšších představených jejich církve. Svým způsobem existují v odděleném řádu mimo tradiční duchovenstvo. Neznamená to, že inkvizitoři svou hodností předčí všechny „běžné“ kněží své církve; inkvizitor 5. úrovně je v církvy Ezry stále považován za níže postaveného, než je eremita 7. úrovně. Spíše jde o to, že místní sbory věřících vždy provedou vše, co inkvizitor požaduje k usnadnění své svaté mise. V případě potřeby je inkvizitorům poskytována strava, oblečení, léčení a přístřeší. U militantní odnože řádu může také požadovat výpomoc v bojových záležitostech nebo požadovat organizační úkoly, které může místní duchovenstvo zařídit lépe než inkvizitor. Nebývá mu však poskytováno vybavení ani majetek - to je totiž jeho starostí.
V některých případech mohou být místní kněží vůči inkvizitorovi skrytě nepřátelští ať z politických nebo teologických důvodů. Když však inkvizitor shledá, že některá svatyně nespolupracuje, může o této neshodě informovat představené církve, což se po určité době odrazí na členech zdejšího duchovenstva. Navíc je lhaní inkvizitorovi považováno za vážný přestupek. Kněz (a někdy i nováček), kterého inkvizitor přistihl při lži, je často potrestán poměrně tvrdě, ačkoli jen zřídkakdy samotným inkvizitorem.

Pronikání iluzemi
Jednou z legendárních schopností inkvizitorůje jejich talent na vidění skrze iluze. Inkvizitorův bůh mu propůjčuje schopnost rozpoznat realitu od klamstva. Inkvizitor má základní 5% šanci na prohlédnutí iluze, která se opravuje o +5% za každou úroveň zkušenosti a o -5% za každou úroveň kouzla, proti kterému tuto svou schopnost používá. Například inkvizitor na 8. úrovni by měl 25% šanci proniknout iluzivním kouzlem 3. úrovně.

Postup v úrovních
Inkvizitoři postupují v úrovních stejně jako poustevníci (viz Tabulku 89: Postup kněze v úrovních v Doménách děsu str. 265)
Napsal Vannax 04.11.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14527797698975 secREMOTE_IP: 3.236.116.27