Rudí mágové z Thaye, část III.

O říši Thay se ví velice málo. Hranice jsou střeženy lépe než Khelbenova věž v Hlubině a obchodníci a vyslanci z jiných zemí se dostanou jen na předem určená místa. Torilem kolují pověsti o rozlehlých farmách, kde dřou desetitisíce otroků, o gnolích nájezdnících a hordách nemrtvých bohujících společně s živými. Jací jsou lidé žijící v Thayi a kdo jim vládne?
Článek vložil Alwaern | Dreams of Red Wizards III (compiled and updated)

Lidé ThayeVe většině zemí okolo Vnitřního moře se lidé nejvíce podobají mužům a ženám Tethyru a Amnu. Avšak rasové složení Thaye je zcela jiné, v zásadě rozdělené mezi dvě odlišné rasy, s hrstkou jedinců původem ze zemí západně od Vnitřního moře.

 

Část obyvatel Thaye má snědou pleť, tmavé oči a spíše menší vzrůst, ale jsou statní. Ochlupení těla je vždy výrazné – stejný typ lidí obývá Rašemen. Lid Rašemi tvoří nižší a pomalu rostoucí střední třídu Priadorské náhorní roviny; můžou se stát nevolníky, ale tento osud není častý díky skupování otroků po celém Torilu.
Nemají takové možnosti jako mulanští (lid Mulan) co se týče příležitostí poskočit ve společenské hierarchii, ale stále se považují za Thayany. Nadvláda potomků Mulhoranďanů se jim nelíbí, osud však berou jaký je a jsou hrdí na svou tajemnou zemi.
Každý Rašemi (pokud si to může dovolit) vlastní otroky a chová se k nim přinejmenším stejně odporně jako se k nim chovají na jiných místech Thaye. Mezi samotnými kouzelníky je jich poskrovnu, ale Rašemové tvoří většinu svobodných thayanských vojáků a elitní oddíly tarchionů a Rudých se skládají z těch nejkrutějších a nejschopnějších rašemských válečníků v této zemi.


Vládci Thaye jsou na rozdíl od Rašemů vyšší, hubenější, s minimem tělesného ochlupení a jejich kůže má žlutkastý nádech. Podobají se lidem žijícím v Mulhorandu a Untheru (Thay vzniknul odtržením od Mulhorandu) a zvou se Mulany.
Část lidu Mulan se rodí jako svobodní občané, nejsou šlechtou, ale snaží se během života odtrhnout od své rodiny a vystoupat k moci skzre cestu kněze, vojáka nebo byrokrata. A vždy je jim otevřena možnost chopit se studia magických věd (dokonce se dá říct, že většina Rudých mágů pochází z prostých rodin; nevýhoda vůči bohatým rodinám je v množství konexí a výši úplatku).
Obvykle mívají na kůži těla a na hlavě komplexní tetování zobrazující draka, démona, ďábla nebo jiné monstrum zapomenutých dob. Jejich nositelé je navíc často vylepšují o navazující a složitější obrazce a runy. Tetování kůže dalo později vznik magii tetování, oblíbené součásti repertoáru mnoha Rudých mágů.

 

 

Populace

Pokud započítáme i sílu otroků, Thay je domovem pro více než 1.5 milion duší. Jedná se ale o pouhý odhad, zulkirové pečlivě střeží tajemství, která by mohly uškodit bezpečnosti krajiny a sčítání lidu se tak zde nikdy nekonalo. Nejpřesnějším číslem zůstávají počty otroků, ale je nutné uvážit několik faktů. V Thayi neexistuje centrální byrokratický dvor, který by shromažďoval údaje o počtech rabů a jejich majitelech. Ty si vedou oni sami (majitelé), ale skoro nikdy nejsou volně dostupné (ze strachu před lupiči, Rudými nebo konkurenty).
Distribuce lidí je proti zbytku světa obrácená. Na západ od Vnitřního moře spíše dominují volní rolníci a jednotlivci, v Thayi naopak obrovské plantáže a farmy.
Odhadem asi 300 000 lidí žije ve městech, z toho polovina jsou otroci. Ve vesnicích a na farmách žije zbývajících 1.2 milionu duší, z čehož jen 1/7 tvoří svobodní občané Thaye.
V zemi patří člověk do jedné ze tří společenských kast – šlechty, nižší a střední vrstvy nebo k otrokům.

 

 

Šlechta a Rudí mágové

 

Kromě tarchionů a tarchionek sem patří někteří vyšší úředníci a samozřejmě samotní Rudí mágové.  Většina z nich jsou Mulané, ale na ty nejnižší posty kouzelnických učnů a mágů proniklo i několik Rašemů. Thayanská šlechta přímo nenávidí tělesné ochlupení (což pro lid Rašemi přináší jisté komplikace). Muži si pravidelně holí nejenom vousy, ale i vlasy; ženy je v tomto napodobují a temena si navíc zdobí obrazcemi a tvary ve formě tetování. Jen některá jsou trvalého rázu, většina je smyvatelná.

Mimo říši byly Rudí spatřeni i s vousy a dlouhými vlasy, ale většinou jde o muže (a ženy) Rašemi. Rostoucí vous a vlas se nevyhýbá ani lidu Mulan – podíl na tom mají dary předků a strach z holičů v cizích zemích, kterým nevěří a sami nejsou schopni si vousy ostříhat nebo oholit. Spoléhají se na vycvičené otroky-holiče, jejichž jedinou životní náplní je oholit Rudého mága k jeho plné spokojenosti.

Děti šlechticů jsou již v útlém věku podrobeny testům a ty, které prokážou talent pro magii arkány, jsou okamžitě odvlečeny do magických škol, kde je čeká dlouhá a strastiplná cesta, než se konečně stanou Rudými mágy.
Téměř všichni, kteří úspěšně přečkají následující desetiletí, jsou pozváni mezi elitní Rudé mágy. Možnost odmítnout existuje, ale činí tak málokdo, neboť pozice Rudého mága je začátkem cesty k vyšším cílům a většímu vlivu.

Pro Rudého je zakázáno mít učně jiné než mulanské krve (tohle pravidlo ale někteří porušují, a obecně jde o veřejné tajemství). Jeden Rudý mág může mít zároveň desítky učedníků. Ti se většinou snaží jít jeden druhému po krku, cílem je zůstat jediným učněm, kterému pak mentor bude věnovat mnohem víc času.
Pro svého pána sbírají inromace, infiltrují jiné skupiny, špiclují, sledují a také fungují jako ochranka.

Právo nosit rudé roucho přísluší jenom Rudému mágovi. Trestem je smrt z rukou prvního Rudého, který podvod odhalí.
V čele všech Rudých stojí osm zulkirů, politických vůdců jednotlivých škol, kteří jsou voleni doživotně. Jediným způsobem je buď jejich vlastní odstoupení nebo smrt (např.souboj s vyzyvatelem). Pokud si Rudí mágové z určité školy vůdce nezvolí, resp. nikdo nemá o pozici zulkira zájem, tak škola není reprezentována v radě zulkirů.

Obecně každý z vyšších úředníků (tarchioni a autarchové) se při svém jmenování (společně s chotí/manželem a dětmi) stává šlechticem. Sourozenci nebo rodiče automaticky nárok nemají, ale jelikož je nepotismus v Thayi pevnou součástí sociálního systému, povýšení a nová priivilegia na sebe nenechají dlouho čekat.
Rovněž Rudí mágové a jejich nejbližší rodiny jsou automaticky povýšeni do šlechtického stavu při získání oficiálního titulu.
Obě tyto cesty jsou nejčastější, darování šlechtického titulu z jiného důvodu (hrdinský čin, záslužná činnost...) bývá zřídkavým jevem.

Šlechta v Thayi se obecně dělí na pracující a nepracující, lépe řečeno na ty, kteří mají půdu a ty, kteří ji nemají. Většina úředníků, vysokých kněží, byrokratů a vojenských velitelů patří k tzv. "bezzemkům", t.j. ve srovnání s zemskou šlechtou nedisponují téměř žádnou půdou. Zde platí, že bohatý šlechtic si často vyšší post prostě koupí (a z následné koupě mu plynou peníze v rámci úplatků a provizí). Pracující šlechta tedy obecně zastává méně významné funkce.
V typické thayanské posádce bývá velitelem mulanský zemský šlechtic, jeho oficíry mulanští šlechtici bez půdy, seržanty rašemští veteráni a běžní vojáci patří skoro výhradně k lidu Rašemi.

Pokud se Thayan stane šlechticem, je téměř nemožné mu titul vzít. Jednohlasné rozhodnutí zulkirů může postavit celou rodinu mimo zákon, nechat zajmout všechny členy rodu a přeživší prodat jako otroky. Kromě zulkirů ale existuje mnoho jiných cest, kterými může šlechtický rod zaniknout – vraždění, únosy, popravy…..a to vše ve jménu politiky Thaye.
Následuje výčet nejvlivnějších a nejznámějších domů Thaye.

Rod Agneh: Rodina má dlouhou tradici Rudých mágů a tarchionů. Nejvýraznější tváří byla Mari Agneh, původně černá ovce rodiny, která se živila jako zlodějka, ale byla vybrána jako nová tarchionka Bezanturu. Smířila se s rodinou a většine z nich zabezpečila poklidný život ve správě města a provincie. Po rozletu Mari Agneh následoval tvrdý pád, když její úřad násilím přebral Aznar Thrul a z bývalé tarchionky učinil sexuální hračku na dlouhé chvíle. V roce 1375 ÚL jí ďas krve Tsagoth transformoval na bytost sobě podobnou a proměněná Mari Agneh zavraždila Aznara Thrula. Sama pak byla zničena Rudými mágy.

Rod Kanos: Rodina, která je momentálně na politickém vzestupu. Ve svých řadách nemají žádné Rudé, ale hned 2 vládcové provincií, Mikal Kanos pro Delhumide a Tesaloni Kanos pro Aldor, patřily do tohoto rodu. Kromě tarchionů těží navíc z vojenských a vůdčích schopností svých synů a dcer na válečném poli.

Rod Daramos: Nový šlechtický rod, který vznikl tarchionem Thazalharu, patří do něj pouze on, jeho žena (která zároveň působí jako jeho osobní stráž) a jejich dvě děti.

Rod Flass: I navzdory několika Rudým mágům ve svém rodu význam a vliv šlechtického domu klesá. Patří k němu i současná tarchionka Eltabbaru, Dmitra Flass; od své rodiny se však distancuje a ignoruje ji.

Rod Kren: Poměrně nový šlechtický rod založen kouzelnicí, která si později oblékla rudé roucho a vzala si za muže tarchiona Gaurosu. Její dcera nezdědila magický talent, ale dravost a po svém otci přebrala jeho úřad.

Rod Mediokros: Asi před 200 lety se tento dům vyšvihl k moci, když se jeho zakladatel stal tarchionem Eltabaru. Vůdcem rodu byl krátkou dobu Valerios Teokilos, tarchion Pyaradosu. Většina rodiny žila v hlavním městě jeho provincie a snažila se přiživovat na funkci tarchiona. Valeros jim nevěnoval moc pozornosti, raději trávil dny ve společnosti svých přátel-dobrodruhů z mládí, ke kterým byl více než štědrý.

Rod Odesseiron: Jeden z nejstarších rodů, jeho předek byl jedním z Rudých, kteří přivolali prince démonů při svém odtržení se od Mulhorandu. Většina členů rodu patřila mezi Rudé mágy, až poslední z nich, Homen Odesseiron, získal úřad tarchiona Surtaje. Navíc je členem čtyř škol magie, ale formálně nikdy nezískal místo mezi Rudými.

Rod Tam: Patří mezi starší rody, nejenom svými předky, ale i věkem jednotlivých členů. Hlava klanu, zulkir nekromancie Szass Tam, je celkem třetím vůdcem domu od počátku existence Thaye. Sídlo domu se obecně nazývá "Nekropole".

 

Šlechtické tituly v Thayi

Jedním ze způsobů, jak rozlišovat mezi pracující a nepracující šlechtou v Thayi, je skrze tituly, které používají. Autarchové a tarchioni patří mezi vysoké úředníky a pracující šlechtu. Oslovují se „Pán/Paní“. Rudý mág se ctí oslovením „Mistře“ (pohlaví mága se nerozlišuje) nebo „Vaše Všemocnosti“. Zbytek šlechticů se kolektivně označuje daeron/daeronka (v doslovném překladu „zrozeni ze šlechty“). Obvykle se oslovují "Pane nebo Mistryně", někdy "Vaše Excelence/Vaše Ctihodnosti“.
Výše postavená šlechta (tarchioni a autarchové) se málokdy obtěžují s používáním titulů při rozmlouvání s nižšími šlechtici nebo šlechtičnami.
Knězi ve vyšších echelonech víry jsou oslovováni „Kněz-lord“ (nebo jiným, vyšším titulem víry) nebo „Vaše Vševědoucnosti“. Oficiálně nemají kněží žádnou moc, ale jejich společenský vliv je značný.

 

 

Nižší (střední) vrstva


Historicky neměl Thay střední třídu prakticky nikdy. Kupce a obchodníky viděli Rudí jen jako specializované dělníky. A protože většinu zemědělské výroby zajišťují obrovské plantáže a farmy, kde pracují otroci, obraz svobodného rolníka (kteří jsou typičtí hlavně pro západní říše) je jaksi „vzdálený“ běžnému Rudému mágovi a šlechtě.
V současnosti jsou kupci hlavním zdrojem zboží, které Thay potřebuje a vládnoucí vrstva si to velice dobře uvědomuje. Dokonce až tak, že legitimní obchodníky Thaye zneužívá jako zástěrku pro svoje vlastní cíle za hranicemi své říše.
Neexistuje žádná regulace obchodování a obchodníků, což je požehnání i kletba zároveň. V závislosti na tom, kde kupec žije a provozuje svůj obchod, se odvíjí i míra jeho svobod a možností. V jednom tarchu může být zcela svobodný těžař, v jiném zase bude nucen ohlašovat všechny obchodní transakce a žádat o povolení přímo tarchiona.
Pro obchod je však nejhorší nejistota – a v Thayi je možné i zmizení celého šlechtického rodu se čtyřmi generacemi za jedinou noc. Nikdo neví, kdo vlastně bude vládnout zítra, kdo bude rozkazovat.

Jednu věc mají všichni z této vrstvy společnou – péči o své tělo. Pravidla, která svazují otroky, také pomáhají lidem z nižší a vznikající střední tříde se od nich co nejvýrazněji odlišit. Pravidelné stříhání a holení je nutností, pokud člověk nechce být považován za otroka. Ženy díky tomu nosí mnohem kratší účesy než na jiných místech Říší.

 

 

Otroci

 


Země Rudých je extrémně závislá na práci otroků. Vděčí za to dvěma faktům - většina rolníků (obecně vesničanů) je trvale vyzbrojena; a většina z nich zemře během dobyvačních kampaních Rudých mágů.

Thayané získavají otroky několika způsoby.
Prvním z nich je obyčejné skupování zločinců odsouzených k otrocké práci nebo těch, kteří propadli hrdlem. Netýká se to dočasných trestů, neboť soudy a úředníci té-které říše nemají jak zjistit, zda byl po vykonání vyměřeného trestu propuštěn. I tak však otrokáři najdou více než dost ochotných zemí, kde své otroky získají. Některé krajiny Vnitřního moře navíc používají „prodej do otroctví v Thayi“ jako trest pro ty nejhorší zločiny.
Rudí mágové však mívají často velmi specifické požadavky ohledně svých služebníků; v těchto případech se obchodníci s otroky uchylují k osvědčenému receptu „náboru“ nevolníků. Únosům.
Poslední možností stát se otrokem je během tažení Rudých v okolních zemích, kdy bývá část obyvatel odvedena zpátky do Thaye jako nevolníci.

Trh s otroky v říši magie představuje sen všech otrokářů a každý z nich touží prodat alespoň tucet rabů  na vyhlášeném trhu v Eltabaru.
Export otroků prakticky neexistuje, neboť mágové vždy lační po nových přírůstcích. Neexistuje ani záznam o vykoupení otroka z jeho osudu vlastní rodinou, zato jsou případy, kdy se o to rodina pokusila a sama se octla v nevolnictví.
Jakmile je otrok jednou koupen, neexistuje legální možnost ho osvobodit (vyjma útěku). Jeho pán ho může odměnit za věrnou službu životem v jistotě a relativním přepychu nebo ho může ztrestat a prodat na práci do dolů nebo na plantáže.

Stát se nevolníkem v Thayi jednoznačně patří k nejhorším osdům obyatelů Faerûnu. Otroky zde nečeká jen těžká práce, málo jídla a pošlapání jejich důstojnosti (to lze koneckonců najít i jiných zemích, kde je nevolnictví povoleno). Navíc se mohou stát jednou z obětí mnoha magických experimentů, být sežrání exotickými nestvůrami, jejichž jídelníček lidské maso vyžaduje nebo je čeká rituální smrt na oltáři polozapomenutého boha někde hluboko pod Bezanturem.

Majitelé, kteří mají jenom několik otroků, se k nim chovají trochu lépe než otrokáři na obrovských plantážích a více si jich váží.....ale nahlížejí na ně jako na majetek, ne živé bytosti.
Otroky lze snadno rozeznat od běžné populace Thaye – pod trestem smrti je zakázáno stříhat si vlasy nebo jiné ochlupení těla. Šlechtici si však potrpí na čistotu nejenom u sebe samých, ale též u svých subjektů. Součástí práce nevolníka je tak mytí stále většího objemů vlasů.
Za normálních okolností nosí otroci vlasy vyčesané nahor (je jedno v jaké formě). Pokud nevolník nevykonává službu pro svého pána, musí mít vlasy spuštěné dolů, aby mohl být ihned rozeznán. Pro otroka je možné získat povolení nechat si vlasy ostříhat, ale maximálně do poloviny délky zad.
Pokud se musí otrokovi vlasy ostříhat kvůli nemoci nebo chorobě, nejdříve se zjišťuje, zda není levnější nechat ho umřít a pořídit si nového. Pokud ne, nechává se v izolaci do doby, než mu vlasy a chlupy dorostou do původní délky.
Nevolníci nemají žádná práva, zabití nebo zranění nevolníka není zločinem, pro thayanské právo znamená pouze poškození majetku s následnou peněžitou kompenzací.

 

 

Rasy Thaye

 

Kromě dominantní lidské společnosti a orčích kmenů žijících v Pohoří Thay a Horách úsvitu jsou nejpočetnější skupinou humanoidů gnolové. Gnolové se jako žoldáci účastnili odtržení Thaye od Mulhorandu před mnoha sty lety a odměnou jim bylo stálé zaměstnání v armádách Rudých mágů a odpočinek po ukončení aktivní služby na hranicích říše v Pohoří Thay nebo Gauroské rokli.
Gnolové zde žijící nejsou svým příbuzným jinde ve Faerûnu příliš podobní. Jsou součástí pořádkových a represivních složek Rudých, samotní tvoří několik armád a část z nich pracuje v žoldnéřských skupinách, které se nechávají pronajímat k práci ve všech končinách Říší.

Orkové jsou ještě početnější než gnolové, ale vůči gnolům postrádají disciplínu a jistou míru trpělivosti a lstivosti. V armádách stojí v prvních liniích a většina úderních oddílů je tvořena právé orky.

V současnosti preferuje Thay ekonomickou expansi místo vojenské a tisíce žoldáků jsou bez války a tedy bez práce a zábavy. A pokud se nudí příliš, začnou se rvát mezi sebou a působit v provinciích obtíže. Zulkirové tak přišli s nápadem pořádat pravidelné gladiátorské zápasy pro pobavení lidu. A vztek a frustraci humanoidů nasměřovali do arény a ne mezi prosté vesničany.

V Horách úsvitu údajně žijí i trpasličí kmeny a gnómové, ale jejich kontakt s civilizací mágů na povrchu je omezen na bitvy s nájezdníky hledajícími vhodné otroky.

Elfové, kromě otroků, v Thayi nemají žádná trvalá obydlí. Kouzelníci obvykle dospělé elfy jako otroky nekupují; pouze děti, a to navíc jenom v případě, že mají talent pro magii a dosud nebyly formálně učeny.
Elfové-dobrodruhové jsou v zemi Rudých velkou vzácností a bývají bedlivě sledováni.
Drowové žijící v Podtemnu hluboko pod Aglarondem mají údajně v Thayi své vyslance a nejspíše i kolonie pod Priadorskou rovinou. Nejsou jsou však součástí běžného života Thayanů.

Půlčíci v Thayi existují jako svobodní občasné, ale i jako otroci.
Pŕed mnoha letysi několik hobitích žoldáků zasloužilo svými skutky pozornost jednoho z Rudých mágů a ten je obdaroval svobodou. Z jejich rodin se postupně půlčíci rozšířili do téměř všech měst. Navíc paranoia vládců Thaye je živnou půdou pro jejich podvody a podrazy. A kdo by odmítnul vynikající zloděje, kteří zabírají třetinu místa lidí?

Kentauři obývají celý Thay, nejčastěji jako stráže na nevolnickcých farmách. Pocházejí původně z Aglarondu, odkud byly vyhnáni půlelfy kvůli častým krádežím. Tarchion Pohoří Thay je přivítal s otevřenou náručí a ihned zaměstnal jako gardisty a vojáky. Mezi armádami Thaye je koneckonců i legie kentaurů sponzorována jedním Rudým mágem.
Samozřejmě, nic z toho neznamená, že se kentauři nemůžou stát otroky z jakéhokoliv důvodu (skutečného nebo smyšleného).

Sahuaginy lze nalézt hlavně v Bezanturu a na Aldoru. V Thayi našli sahuaginové společnost, která jim rozumí a všechny obchody mezi nimi a kupci zprostředkovává právě Thay. Navíc jejich království v hloubi Alamberského moře je pevným spojencem zulkirů (tak pevným, jak jen aliance se sahuaginy může být).

Tieflingové jsou velmi vzácní a posuzováni nejsou dle svého ďábelského původu, ale dle své lidské poloviny. Drakorození a jiné exotičtější rasy se zde prakticky nevyskytují.

 

 

Společnost v Thayi


Ve své podstatě je zvrácená a špatná. Vládci a jejich následovníci jsou hnáni chamtivostí, hamižností a pošetilostí. Skoro každý jedinec má pocit, někdy nutkání, dostat se na vrchol úspěchu co nejrychleji a je jedno, zda při tom ušlape svoji rodinu či přátele.
Ne všichni se chovají přesně tímto způsobem, jsou  ale ve výrazné menšině. Vysvětluje to také mnoho povrchních známostí a kontaktů vládnoucí vrstvy...ale jen minimum přátel.
Chaos v jednotlivých řádech a školách způsoben soupeřícími Rudými hávy někdy přesahuje tolerované meze. Ale právě tyto meze, udržované skrze tradici a zákony, a strach z odplaty svých kolegů, zabraňují fragmentaci Thaye do tisíců malinkatých magických panství, jejiž vládci se snaží zničit jeden druhého.
Součástí tradic je i společná nenávist namířená proti bohokrálům Mulhorandu. Sami Rudí mágové ví, že se odtrhli od té prastaré říše, aby si vybudovali stejnou společnost jako boží králové; ale postavenou na magii, ne na slepé víře.
Každý mág v Thayi vidí sám sebe jako zárodek boha, božskou jiskru a uvědomuje si potřebu davu uctívajících a pochlebovačů. A tento dav si „pěstují“ úplně stejně jako bohokrálové Mulhorandu.

Článek vložil Alwaern | Dreams of Red Wizards III (compiled and updated) 25.01.2015
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 0 příspěvky.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.1341450214386 secREMOTE_IP: 100.28.0.143