Allmir - články

• Nekromancie


Nekromantická kouzla pracují s mocí samotné smrti a oslabováním živých tvorů. Část této školy tvoří kouzla působící na nemrtvé či jejich vytváření samotné. Dobrý sesílatel však dokáže nemrtvé oslabit či dokonce ničit.

Požadavky: Odl 12+; Náboženství 3+

Astrál Přízračná paže; Schránka života; Vytržení duše; Astrální projekce
Klid mrtvým Poškoď nemrtvé; Zažeň nemrtvé; Vyproštění; Smrt nemrtvým
Moc nad mrtvým Dotek mrtvého; Stvoř nemrtvé ; Rozkaž nemrtvým; Ovládej nemrtvé
Prokletí Slepota/Hluchota; Otrava; Nákaza; Uvrhni kletbu
Síla smrti Umíráček; Dobij; Falešný život ; Klon
Síla života Spočinutí; Mluv s mrtvým; Znamení proti smrti; Uchovej život
Stín Stínový plášť; Hranice stínu; Stínová chůze; Stínové tělo
Strach Zatracení; Zastraš; Kužel děsu; Aura hrůzy
Oslabení Paprsek slabosti; Symbol bolesti; Zlé oko; Vysílení
Vysátí Únava; Vyčerpání; Upij esenci; Vysaj esenci
Zabití Usmrcení; Kruh smrti; Zničení; Kvil lítice
Způsob zranení Poškoď; Hniloba; Zraň; Strašlivé seschnutí

   

seznam kouzel

 


Astrál
Nekromancie
Složky: V, P, M, O
Dosah: střední
Cíl: přízračná paže nebo tvor
Trvání: viz text
Záchranný hod: viz text
Magická odolnost: Ano

Přízračná paže (TO 15): Z části tvé životní síly se vytvaruje duchovitá, slabě zářící paže, která se pohybuje dle tvého přání a umožňuje ti sesílat dotyková kouzla na dálku. Sesláním kouzla ztratíš 1k4 životů, které se ti vrátí, až kouzlo skončí (a to i když je zlomeno). Nevrátí se ovšem, když je ruka zničena. Poté, co přenese kouzlo, nebo když se ruka vzdálí za dosah kouzla, ztratí se ti z dohledu nebo když od tebe nedostává žádné příkazy, vrátí se zpět a vznáší se před tebou po dobu 1 munity za úroveň. Ruka je nehmotná a nemůže být proto poraněna obyčejnou zbraní. Ruka má 1 až 4 životů, stejně, kolik stálo její vytvoření.

Schránka života (TO 30): Svou vlastní duši umístíš do drahokamu nebo velkého krystalu a své tělo zanecháš ležet bez života. Potom se pak můžeš pokusit ovládnout nějaké blízké tělo tím, že jeho duši uzavřeš do schránky života. Můžeš se vrátit zpět do schránky (uvězněná duše se tím vrátí do svého těla) a zkusit posednout jiné tělo. Když pošleš svou duši zpět do svého vlastního těla, kouzlo skončí a schránka zůstane prázdná.
Když se nacházíš ve schránce, vycítíš a můžeš napadnout jakoukoli životní esenci vzdálenou až 10 stop za úroveň sesilatele (ve stejné sféře). Ve skupině životních esencí dokážeš rozpoznat rozdíl 4 a víc VT mezi jedním a druhým tvorem a určit, pochází-li jeho životní síla z pozitivní nebo negativní energie.
Pokus o posednutí těla je úplná akce. Zabrání mu ochrana před zlem nebo podobná ochrana. Pokud cíl neuspěje v záchranném hodu na Vůli, obsadíš jeho tělo a jeho duši uvězníš ve schránce života. Pokud se ti nepodaří posednout tělo, tento cíl automaticky uspěje pokusíš-li se obsadit jeho tělo znovu. Kouzlo skončí, když se vrátíš ze schránky do svého vlastního těla. Zničením schránky kouzlo skončí. Kouzlo lze zlomit buďto na schránce života nebo na těle hostitele.
Ohnisko: Drahokam nebo krystal v ceně nejméně 1000 zl.
Uvězni duši (TO 35): Z právě zemřelého těla vytáhneš duši a uvězníš ji v černém safíru. Příjemce nesmí být mrtvý déle jak 1 kolo/úroveň. Duše jednou uvězněná v drahokamu se nemůže vrátit skrze kouzla klon, vzkříšení, reinkarnace, zmrtvýchvstání, znovuzrození, a dokonce ani zázrak či přání. Pouze zničení drahokamu, nebo úspěšné lámací kouzlo na něj seslané, osvobodí nebohou duši (která je však poté i nadále mrtvá).
Ohnisko: černý safír v ceně minimálně 1,000 zl.

Vytržení duše (TO 35): Z živého tvora v krátkém dosahu násilně vytrhneš duši z těla. Kouzlo ochrana před zlem či podobná magie znemožní kouzlo. Pokud terč neuspěje v záchranném hodu na Vůli ihned umírá, duše zemřelého není nijak poraněna či uvězněna. V případě úspěchu utrpí terč šok (stejné účinky jako únava). Je-li terčem kněz, obdrží bonus +2 k záchranému hodu.

Astrální projekce (TO 40): Osvobozením ducha z tvého fyzického těla ti toto kouzlo umožní úplně promítnout své astrální tělo do jiné sféry. Můžeš s sebou přivést astrální podoby jiných tvorů, pokud byly tito tvorové v době seslání s tebou spojeni v kruhu. Tito spolucestovatelé jsou na tobě poté závislí a musíš je neustále doprovázet. Pokud se ti během cesty něco přihodí, tví společníci zůstanou bezmocně tam, kde je opustíš. Promítnutím svého já do Astrální sféry necháváš své fyzické tělo za sebou v Materiální sféře, ve stavu hibernace, pozastavených tělesných pochodů. Kouzlo promítne do Astrální sféry tvou astrální kopii, včetně všeho, co máš na sobě nebo neseš. Protože se Astrální sféra prolíná s jinými sférami, můžeš pak mezi nimi astrálně cestovat dle libosti. Pokud chceš do nějakého vstoupit, musíš opustít Astrální sféru, čímž si zformuješ nové fyzické tělo (a vybavení) ve sféře, do které jsi se rozhodl vstoupit. Když jsi v Astrální nebo jiné sféře, tvoje astrální tělo je neustále spojeno s tvým fyzickým tělem stříbrnou nití. Pokud je nit přerušena, jsi zabit, astrálně i fyzicky. Naštěstí může tuto stříbrnou nit zničit jen velmi málo věcí. Když je v jiné sféře utvořeno druhé tělo, nehmotná stříbrná nit zůstává neviditelně připojena k novému tělu. Pokud je toto druhé tělo nebo tvá astrální podoba zabita, nit tě ihned vrátí do tvého těla ležícího v Materiální sféře, probouzejíc ho ze stavu hibernace. Ačkoliv je astrální projekce v Astrální sféře plně funkční, její akce se vztahují pouze na tvory vyskytující se v Astrální sféře; v jiných sférách musí být materializováno fyzické tělo.
Ty a tví společníci můžete cestovat Astrální sférou libovolně dlouho. Vaše těla jednoduše dole v hibernaci, dokud se nerozhodnete navrátit své duše zpět do jejich těla. Kouzlo trvá dokud si ho nepřeješ ukončit nebo dokud není ukončeno nějakým jiným způsobem, jako třeba sesláním zlom magii na fyzické tělo nebo na astrální podobu, nebo zničením tvého těla v Materiální sféře (což tě zabije).
Materiální složky: hyacint v hodnotě nejméně 1,000 zl, plus stříbrná tyčka v hodnotě 5 zl za každou osobu jež má být ovlivněna.


Klid mrtvým
Nekromancie (Dobro)
Složky: V, P
Dosah: krátký
Efekt: paprsek
Trvání: ihned
Záchranný hod: není
Magická odolnost: ano

Poškoď nemrtvé (TO 10): Vyšleš paprsek pozitivní energie. Abys zasáhl, musíš uspět v hodu na útok dotykem na dálku. Pokud paprsek zasáhne nemrtvého tvora, poškodí ho za 1k6 životů.

Zažeň nemrtvé (TO 20): Obklopuje tě aura, která způsobí, že všichni nemrtví do 15 stop od tebe prchají po dobu 1d4 kol. Inteligentní nemrtví si mohou hodit na Vůli.

Vyproštění (TO 25): Dokážeš osvobodit duši svázanou s jejími nemrtvými ostatky. Musíš uspět v hodu na útok dotykem nablízko, aby ses nemrtvého dotkl a on se pak může vyhnout zničení, pokud uspěje v hodu na záchranu na Vůli. Pokud uspěje, je místo toho poškozen za 3k6 životů.

Smrt nemrtvým (TO 30): Kouzlo vytvoří vlnu pozivní energie, která poškodí všechny nemrtvé za 6k6 životů, v oblasti výbuchu o poloměru 40 stop. Úspěšný hod na záchranu na Vůli, sníží poranění na polovinu. Nehmotní tvorové si nemohou hodit na záchranu.

 


Moc nad mrtvými
Nekromancie (zlo)
Složky: V, P, M
Dosah: dotyk
Cíle: mrtvola
Trvání: ihned či 1 kolo / úroveň.
Záchranný hod: viz text
Magická odolnost: viz text

Dotek mrtvého (TO var) Kouzlo ti propůční moc některých nemrtvých. Účinky lze kombinovat, výsledná TO bude součet kombinovaných.

Druh TO Moc Záchrana
Ducha 10 1d6 ž, 1 sil Výdrž částeční
Ghůla 15 Paralýza, zápach Výdrž odolá
Upíra 20 zraní 1d8 ž, přidá 1d8 ž Není


Stvoř nemrtvé (TO var) Toto kouzlo promění kosti nebo těla mrtvých tvorů v nemrtvé, kteří plní tvé nahlas vyslovené rozkazy. Kostlivci nebo zombie tě mohou následovat nebo mohou zůstat na místě a napadnout jakéhokoliv tvora (nebo specifický druh tvor), který tam vstoupí. Nemrtví zůstanou oživeni, dokud je někdo nezničí. (už nemůže být znovu oživen.)
Bez ohledu na typ nemrtvého nemůžeš jedním sesláním vytvořit více VT nemrtvých, než kolik je dvojnásobek tvé sesilatelské úrovně (Kouzlo znesvěcení tento limit zdvojnásobuje).
Nemrtvé, které vytvoříš, máš na věky plně pod kontrolou. Avšak nezávisle na tom, kolikrát použiješ toto kouzlo, můžeš ovládat jen 4 VT nemrtvých za každou svou úroveň. Pokud toto číslo překročíš, budeš ovládat všechny nově vytvořené tvory, ale všichni přebývající nemrtví z minulých seslání budou svobodní(Který tvor bude osvobozen určíš ty).
Inteligentní nemrtvý není automaticky pod vládou svého stvořitele.

TO Nemrtvý
10 Kostlivec, Zombie
15 Ghůl
20 Ghast, Stín
25 Mumie, Striga
30 Mork, Přízrak
35 Požírač
   

Rozkaž nemrtvým (TO 20): Toto kouzlo ti dá jistou moc nad nemrtvým tvorem. Pokud je příjemce inteligentní, tvá slova a jednání si vykládá tím nejpříznivějším způsobem (jeho postoj považuj za přátelský). Dokud kouzlo trvá, nezaútočí na tebe. Můžeš se pokusit dát příjemci rozkazy, ale aby udělal cokoliv, co by normálně neudělal, musíš uspět ve vzájemném ověření Charisma. (Pokus není možné opakovat.) Očarovaný inteligentní nemrtvý nikdy nesplní sebevražedné ani pro něj jednoznačně škodlivé rozkazy, může však být přesvědčen, že stojí za to udělat i něco velmi nebezpečného.
Neinteligentní nemrtví si nemohou hodit na záchranu před tímto kouzlem. Když ovládáš bytost nemající vlastní mysl, můžeš jí dávat jen základní rozkazy jako "pojď sem", "jdi tam", "bojuj", "stůj v klidu" apod. Neinteligentní nemrtvý splní i sebevražedné nebo pro něj jednoznačně škodlivé rozkazy.
Jakékoliv jednání ze strany tvé nebo tvých přátel, které ohrožuje očarovaného nemrtvého (bez ohledu na jeho Inteligenci), kouzlo ukončí. Rozkazy nevydáváš telepaticky. Nemrtvý tvor tě musí slyšet.

Ovládni nemrtvé (TO 30): Toto kouzlo ti umožní na chvíli rozkazovat nemrtvým tvorům až 2 VT nemrtvých/úroveň. Příkazy jsou podávány slovně. Telepatická komunikace není možná, ale tvorové ti rozumí bez ohledu na řeč, jakou s nimi komunikuješ. Dokonce i když je hlasová komunikace nemožná (například když je v oblasti sesláno kouzlo ticho), ovládnutí nemrtví na tebe nebudou útočit. Po skončení kouzla se ovládaní nemrtví opět začnou chovat normálně. Inteligentní nemrtví si pamatují, že jsi je ovládal. Trvání 1 minuta/úroveň.
Materiální složky: malý kousek kosti a malý kousek syrového masa.

 


Prokletí
Nekromancie
Složky: V
Dosah: dotek
Cíl: jeden živý tvor
Trvání: stále (Z)
Záchranný hod: Výdrž odolá
Magická odolnost: ano

Slepota/Hluchota (TO 15): Přivoláš síly neživota, aby příjemce dle tvého výběru oslepily nebo ohlušily. Slepota/hluchota je trvalá, avšak smyslové orgány nejsou nikterak poškozené.

Otrava (TO 20): Povolávajíce na pomoc jedovatou moc, příjemci kterého ses dotkl způsobíš těžkou otravu velmi silným jedem, když na něj úspěšně zaútočíš dotykem. Jed dočasně poškodí Odolnost za 1k10 bodů a za dalších 1k10 bodů o minutu později. Každému působení jedu je možné odolat úspěšným hodem na Výdrž (TO 10 + 1/2 úrovně + Vlastnost).

Uvrhni kletbu (TO 20): Na příjemce vložíš kletbu. Vyber si jeden z následujících tří efektů.

• Snížení hodnoty vlastnosti o 6 bodů (minimálně musí být 1).
• Postih -4 k hodům na útok, na záchranu či ověřování.
• Každé kolo má cíl šanci 50%, že bude zmaten (neudělá nic).

Můžeš rovněž vymyslet své vlastní verze kleteb, neměly by však být silnější než ty uvedené výše a DM má poslední slovo v tom, jak bude kletba působit.
Kletbu uvrženou tímto kouzlem nejde zlomit, jde však odstranit pomocí zlom očarování, menšího přání, přání, zázraku anebo sejmi kletbu.

Nákaza (TO 25): Příjemce je nakažen nemocí vybranou z tabulky uvedené níže, která se projeví ihned (žádná inkubační doba). Uvedené TO se týká pouze návazných hodů (pro počáteční hod na záchranu použij normální TO nákazy).

Nemoc TO Zranění
Zánět spojivek 16 1k4 Sil*
Chechtavka 16 1k6 Mdr
Kapavka 12 1k3 Obr a 1k3 Odl
Zápal mozkových blan 12 1k4 Int
Spála 15 1k6 Sil
Zimnice 13 1k8 Obr
Slintavka 14 1k4 Odl

* Kdykoli oběť ztratí 2 a více bodů Síly ze zánětu spojivek, musí znovu hodit na záchranu na Výdrž (používá TO nemoci) nebo navždy oslepne.

 


Síla smrti
Nekromancie (smrt, zlo)
Složky: V, P
Dosah: 30 stop
Oblast: kuželovité vyzařování
Trvání: 10 minut/úroveň
Záchranný hod: není
Magická odolnost: ne

Umíráček (TO 10): Používajíce nečistý pohled darovaný ti mocnostmi vládnoucími nad smrtí, dokážeš určit, jak blízko jsou smrti tvorové v dosahu kouzla. Okamžitě víš, jestli je každý tvor v oblasti mrtvý, těžce zraněný (naživu a zraněný, se 3 a méně životy), v pohodě (naživu se 4 a více životy), nemrtvý nebo ani živý ani mrtvý (např. výtvor). Komu zvoní hrana překoná jakékoliv kouzlo nebo schopnost, která tvorům umožňuje předstírat smrt.

Dobij (TO 15): Vysaješ unikající životní sílu tvora a použiješ ji ke zvýšení vlastní moci. Po seslání kouzla se dotkneš živého tvora, který má -1 nebo méně životů. Jestliže příjemce neuspěje v hodu na záchranu, zemře, a ty získáš 1k8 dočasných životů a bonus +2 na Sílu. Navíc se tvá sesilatelská úroveň zvýší o +1, zlepšujíce všechny efekty kouzel na ní závislých. Tyto efekty trvají 10 minut za každou VT obětovaného tvora.

Falešný život (TO 20): Za pomoci sil neživota získáš omezenou schopnost vyhnout se smrti. Dokud toto kouzlo působí, získáš 4k6 dočasných životů. Jsi-li poraněn, nejprve ztrácíš dočasné životy.

Klon (TO 30): Toto kouzlo vytvoří tvorův neživý duplikát. Pokud je potom tvor usmrcen, jeho duše se ihned přenese do klonu, takto náhrady jejího těla (za předpokladu, že je duše volná a souhlasí s návratem). Ostatky původního tvora, pokud nějaké jsou, se tím stanou naprosto mrtvou hmotou, kterou již nejde oživit. Pokud původní tvor dospěl k přirozenému konci svého života (tj. když zemře přirozenou smrtí), pak jakýkoliv pokus o klonování selže. K vytvoření duplikátu musíš mít kousek masité části (ne vlasy, nehty, šupiny, apod.) originálního živého těla o rozměru nejméně 1 palec krychlový. Tento kousek nemusí být čerstvý, ale musí být ochráněn před hnilobou (např. kouzlem důstojný odpočinek). Jakmile je kouzlo sesláno, klon musí v laboratoři vyrůstat po 2k4 měsíců. Jakmile je klon hotov, duše originálu do něj ihned vstoupí, pokud již zemřel. Klon je fyzicky identický s originálem a má stejnou osobnost i paměť jako původní tvor. Ve všech ostatní případech považuj tvora jako by to byl originál oživený z mrtvých, včetně ztráty jedné úrovně nebo 2 bodů Odolnosti (pokud byl originál postava na 1. úrovni). Pokud by to klonu snížilo Odolnost na 0, kouzlo selže. Jestliže původní tvor ztratil úrovně od doby, kdy mu byl odebrán vzorek a zemřel na úrovni nižší, než by jeho klon jinak měl, klon má úroveň o jedna menší, než na jaké zemřel originál. Toto kouzlo duplikuje pouze tělo a mysl originálu, ne jeho výbavu.
Duplikát je možné nechat růst, i když je originál naživu anebo když je duše originálu nedostupná, ale výsledný tvor je pouhou neživou masou, která shnije, pokud tomu není nějak zabráněno.
Materiální složka: kousek masa a rozličné laboratorní pomůcky (cena 1000 zl).

 


Síla života
Nekromancie
Složky: V, P, M, O
Dosah: Dotek
Cíl: tvor či tělo
Trvání: viz text
Záchranný hod: viz text
Magická odolnost: Ano

Spočinutí (TO 15): Naplníš tělo mrtvého tvora pozitivní energií. Pozůstatky tak ochráníš před rozkladem na dobu 1 den/úroveň. To mj. prodlouží dobu, do níž je možné daného tvora ještě oživit (viz vzkříšení). Kouzlo je možné seslat na tělo k ochraně před vytvořením nemrtvého, v takovém případě je kouzlo trvalé, tělo však není ochráněno před rozkladem.
Je-li kouzlo seslané na nemrtvého, působí jako kouzlo znehybni. Neinteligentní nemrtví tvorové (jako kostlivci nebo zombie) si nemohou hodit na záchranu, inteligentní ano.

Mluv s mrtvým (TO 20): Dáš zdání života a inteligence ostatkům nějakého tvora, umožňujíce mu tím odpovědět na několik otázek, které mu položíš. Můžeš mu dát až jednu otázku za každé své dvě úrovně. Nepoložené otázky jsou ztraceny, jestliže vyprší trvání kouzla 1 minuta/úroveň. Znalosti mrtvého tvora jsou omezeny na to, co znal za svého života, včetně znalosti jazyka. Odpovědi jsou obvykle krátké, kryptické nebo opakující se. Mrtvola má možnost si hodit na záchranu na Vůli stejně, jako by byla naživu, aby odolala kouzlu.
Jestliže bylo na ostatky tvora toto kouzlo sesláno někdy během uplynulého týdne, jeho nové seslání selže. Toto kouzlo můžeš seslat na libovolně starou mrtvolu, ale její tělo musí být natolik zachovalé, aby ti ještě dokázala odpovídat. Poškozená mrtvola ti může být schopna odpovědět jen částečně nebo jen částečně dobře, ale musí mít minimálně ústa, aby mohla vůbec něco sdělit.
Toto kouzlo ti ve skutečnosti neumožní mluvit s mrtvou osobou, protože její duše je pryč. Místo toho vyvolává vzpomínky uchované v jejím těle. Částečně oživené tělo si pamatuje otisk duše, která ho dříve obývala a může proto sdělit vše, co za svého života věděla. Mrtvé tělo však žádné nové informace získávat nedokáže. Ve skutečnosti si ani nepamatuje, že bylo kdy na něco tázáno.

Znamení proti smrti (TO 25): Příjemce je imunní vůči všem kouzlům smrti, smrtícím magickým efektům, vysávání energie a všem efektům negativní energie po dobu 1 minuty/úroveň. Toto kouzlo neodstraní záporné úrovně, které již příjemce obdržel, stejně jako nijak neovlivní hod na záchranu nutný po uplynutí 24 hodin po obdržení záporné úrovně.
Znamení proti smrti nechrání před jinými druhy útoků, a to ani kdyby ve svém důsledku byly smrtící.

Uchovej život (TO 35):


Stín
Nekromancie (stín)
Složky: V, P
Dosah: dotyk
Cíle: sesílatel
Trvání: 1 minuta/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá
Magická odolnost: ano

Stínový plášť (TO 15): Zahalíš se pláštěm tvořeného stíny. Tvé obrysy jsou nejasné a chvějí se. Toto zahalení ti dává poloviční maskování (20% šance na to, že útok mine). Kouzlo spatři neviditelné efekt nezruší, pravé vidění však ano.

Hranice stínu (TO 20): Abys mohl použít kouzlo chůze stínem, musíš být v oblasti většího, tmavého stínu. Jsi na krátkou dobu přemístěn z Materiální sféry, do sféry Stínu. V zemi stínů se můžeš pohybovat až rychlostí 50 mil/hodinu, pohybujíc se normálně na hranicích sféry Stínů, ale o hodně rychleji vzhledem k Materiální sféře.

Stínová chůze (TO 30): Kouzlo je silnější verzí kouzla Hranice stínu. Ty a jakýkoli tvor, kterého se dotkneš, jste vytržení z Materiální sféry, do sféry Stínu. Můžeš s sebou vzít více než jednoho tvora (do limitu tvé úrovně), ale musíte se všichni navzájem dotýkat.
Chůzi stínem je možné použít též k cestě do jiných sfér, které sousedí se sférou Stínů, ale vyžaduje to potencionálně nebezpečný přechod sféry Stínů, aby se jeden dostal na její hranici s jinou sférou reality. Přeprava přes sféru Stínů zabere 1k4 hodin.
Tvorové, kterých ses dotkl při sesílání chůze stínem, se také přemisťují k hranicím sféry Stínu. Mohou tě přestat následovat a vydat se po sféře na vlastní pěst nebo vyrazit zpět do Materiální sféry (50% šance na každou z těchto možností, když se ztratili nebo když si je tam opustil). Tvorové nesouhlasící s poutí do říše Stínů si mohou hodit na záchranu na Vůli, negujíce v případě úspěchu účinek kouzla.
Kouzlo trvá 1 hodinu za úroveň sesílatele.

Stínové tělo (TO 40):Strach
Nekromancie (strach, mysl)
Složky: V, P
Dosah: střední
Rozsah: 1 živý tvor
Trvání: 1 minuta/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá
Magická odolnost: ano

Zatracení (TO 10): Tvor pocítí strach, který ho oslabí a způsobí ztrátu sebedůvěry. Po dobu trvání kouzla je otřesen. Příjemce má morální postih -2 k hodu na útok, obranu, záchrany a oveření.

Zastrašení (TO 10): Zasažený tvor v krátkém dosahu je vystrašený. Pokud uspěje v záchraním hodu na vůli je jedno kolo otřesen, v opačném případě je vystrašen a ustupuje. Tvor s vitalitou vyšší než 5 je imuní proti tomuto efektu.
Panika (TO 15): Kouzlo působí jako Zastrašení, avšak zasáhne 1 živého tvora za každé 3 úrovně sesílatele.

Kužel děsu (TO 25): Neviditelný kužel děsu dlouhý 30 stop způsobí, že živí tvorové úplně zpanikaří. Pokud uspějí v záchraním hodu na vůli jsou jedno kolo otřeseni, v opačném případě v panice prchají 1 kolo/úroveň sesílatele.

Aura hrůzy (TO 30): Obklopuje tě neviditelná polokoule naplněná hrůzou, v poloměru 15 stop, každý živí tvor, který do polokoule vstoupí úplně zpanikaří. Pokud uspějě v záchraním hodu na vůli je 1d4 kol otřeseni, v opačném případě v panice prchají 1 kolo/úroveň sesílatele.

 


Oslabení
Nekromancie
Složky: V, P
Dosah: krátký
Efekt: paprsek, tvor či symbol
Trvání: 1 min/úroveň
Záchranný hod: Není nebo částeční
Magická odolnost: ano

Paprsek slabosti (TO 10): Z tvé ruky vytryskne třpytivý paprsek. Musíš uspět v hodu na vzdálený útok dotykem, aby jsi zasáhl cíl. Příjemce má postih k síle 1k6 + 1 za každé dvě úrovně sesilatele (maximum 1k6+5). Hodnota Síly příjemce se nemůže snížit pod 1.

Symbol bolesti (TO 25): Sesílatel vytvoří magickou runu. Symbol můžeš rychle načrtnout rukou do vzduchu či na nějaký povrch. Nebo může být pečlivě vyryt do povrchu nějakého objektu či materiálu. Tvor, který vstoupí do oblasti krátkého dosahu od symbolu je zasažen kouzlem. Tvorové v oblasti jsou postiženi ničivou bolestí, navíc utrpí postih -4 k hodům na útok, ověřování dovedností a vlastností (Výdrž odolá). Efekt trvá ještě hodinu po opuštění oblasti kouzla. Kouzlo trvá 10 min/úroveň.

Zlé oko (TO 30): Každé kolo si můžeš vybrat jednoho tvora a udeřit ho vlnou zlé moci. Tento útok má v závislosti na VT cíle až tři efekty.

VT Efekt
10 a víc Nevolnost
5-9 Panika, nevolnost
4 a méně Kóma, panika, nevolnost
Efekty se sčítají a nejsou na sobě závislé.

Nevolnost: Tělo příjemce zachvátí náhlá bolest a horečka. Tvor trpící nevolností má postih -2 k hodům na útok, na zranění zbraněmi, hody na záchranu, ověřování dovedností a vlastností. Tvor ovlivněný tímto kouzlem bude nevolností trpět 10 minut za úroveň sesilatele. Účinek nemůže být zrušen kouzly zbav nemoci ani uzdrav, ale sejmi kletbu působí.
Panika: Příjemce na 1k4 kol zpanikaří. A poté, co přestane panikařit, bude ještě 10 minut za úroveň sesilatele otřesen a pokud se během té doby znovu ocitne tobě na dohled, opět zpanikaří. Jedná se o efekt strachu.
Kóma: Příjemce upadne na 10 minut za úroveň sesilatele do kómatu. Během této doby ho neprobudí nic jiného, než jen zlomení tohoto efektu. Nejedná se o spánek, takže elfové proti tomuto efektu nejsou imunní.

Kouzlo trvá 1 kolo za úroveň sesilatele. Po prvním kole musíš na zacílení tvora každé kolo věnovat pohybovou akci.

Vysílení (TO 35): Kouzlo působí jako symbol bolesti, avšak tvorové v oblasti jsou zasaženi mrzačící slabostí, která způsobí poškození síly 3k6.Vysátí
Nekromancie
Složky: V, P, M
Dosah: 30 či 60 stop
Cíl: tvor či kužel
Trvání: 1 min/úroveň
Záchranný hod: Výdrž odolá nebo částeční
Magická odolnost: ano

Únava (TO 10): Černý paprsek negativní energie vystřelí z tvé ruky. Aby jsi cíl zasáhl, musíš úspěšně zasáhnout vzdáleným dotekem. Příjemce je ihned unaven, ale jen po dobu trvání kouzla. Toto kouzlo nemá žádný efekt na tvora, který již je unaven.
Vlny únavy (TO 30): Vlny negativní energie způsobí všem v kuželu dlouhém 30 stop únavu. Toto kouzlo nemá žádný efekt na tvora, který již je unaven.
Materiální složky: kapka potu.

Vyčerpání (TO 20): Černé paprsky vystřelí z tvé ruky. Musíš úspěšně zasáhnout vzdáleným dotekem. Úspešný hod na Výdrž sníží vyčerpání na únavu.
Vlny vyčerpání (TO 35): Vlny negativní energie způsobí všem v kuželu dlouhém 60 stop vyčerpání. Úspešný hod na Výdrž sníží vyčerpání na únavu. Toto kouzlo nemá žádný efekt na tvora, který již je vyčerpán.

Upij esenci (TO 25): Ukážeš prstem a proneseš zaklínadlo, čímž vypustíš na krátkou vzdálenost černý paprsek praskající negativní energie, která potlačuje životní sílu jakéhokoliv živého tvora, kterého udeří. Musíš provést dotykový útok na dálku, abys zasáhl. Pokud je útok úspěšný, oběť získá 1k4 záporných úrovní. Jestliže má příjemce stejně nebo více záporných úrovní, než je jeho VT, umírá. Každá záporná úroveň udělí tvorovi postih -1 na hody na útok, záchranné hody, ověření a efektivní úroveň. Navíc, sesilatelé ztrácí jedno kouzlo. Záporné úrovně se sčítají. Záporné úrovně jsou dočasné a začnou mizet 1/hodinu.
Materiální složky: kapka potu.

Vysaj esenci (TO 35): Toto kouzlo působí jako Vysílení, až na to, že zasažený tvor získá 2k4 záporných úrovní a ty mu vydrží o něco déle. Není možné vyhnout se obdržení záporných úrovní záchranným hodem, ale po uplynutí dvaceti čtyř hodin od získání záporných úrovní musí oběť provést záchranný hod na Výdrž (TO = TO kouzla vysaj esenci) za každou zápornou úroveň. Když uspěje v hodu, tato záporná úroveň se ruší. Pokud neuspěje, také ztrácí zápornou úroveň, ale jedna z jeho úrovní postavy je trvale vysáta.
 


Zabití
Nekromancie (smrt)
Složky: V, P
Dosah: dotyk
Cíl: živý tvor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Výdrž částečně
Magická odolnost: ano

Usmrcení (TO 25): Dokážeš zabít jednoho libovolného živého tvora. Musíš uspět v hodu na útok dotykem nablízko, aby ses příjemce dotkl a on se pak může vyhnout smrti, pokud uspěje v hodu na záchranu na Výdrž. Pokud uspěje, je místo toho poraněn za 3d6.

Kruh smrti (TO 30): Kruh smrti v okamžení zabíjí, zbaví živé tvory jejich životní síly. Kouzlo usmrtí celkem 1k4 VT živých tvorů za úroveň sesilatele (maximálně 20k4). Nejdříve jsou zasaženi tvorové s nejmenší VT; pokud mají tvorové stejnou VT, pak jsou jako první zasaženi ti, kdož jsou nejblíže výchozímu bodu kouzla. Tvor s VT 9 a větší není kouzlem zasažen a zbylá VT, která už tvora nedokáže ovlivnit, je ztracena.

Zničení (TO 35): Toto kouzlo na krátkou vzdálenost okamžitě zabije příjemce a beze zbytku pozře i jeho ostatky (ne však jeho vybavení a majetek). Pokud cíl uspěje v hodu na záchranu na Výdrž, je místo toho zraněn za 5d6 životů. Jediná možnost, jak vrátit život postavě, která neuspěla v hodu na záchranu proti tomuto kouzlu, je použití znovuzrození nebo pečlivě formulované přání následované zmrtvýchvstáním nebo zázrakem.
Ohnisko: speciální svatý (nebo znesvěcený) stříbrný symbol nesoucí verše o klatbě (cena 500 zl).

Kvil lítice (TO 40): Vydáš strašlivý výkřik, jenž zabije jednoho živého tvora za úroveň v dosahu rozptylu do 40 stop. Nejdříve jsou ovlivněni tvorové, kteří jsou nejblíže výchozímu bodu kouzla. Dosah krátký.

 


Způsob zranění
Nekromancie
Složky: V, P
Dosah: dotyk
Oblast: tvor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle 1/2
Magická odolnost: ano

Poškoď(TO 10):

Položením své ruky na tvora umožníš průchod negativní energii, která ho zraní za 2k6 životů. Protože moc nemrtvých pochází z negativní energie, toto kouzlo je místo zranění léčí.


Hniloba (TO 20): Toto kouzlo způsobí hnilobný rozklad tkání tvora. Oběť poraní negativní energií za 4k6 životů. Rostlina, která není tvorem ihned umírá. Toto kouzlo nemá žádný efekt na půdu ani okolní rostliny.

Zraň (TO 35): Zraň zasáhne tvora negativní energií, která jej poraní za 5 bodů života za úroveń sesílatele. Jestliže tvor úspěšně ověří záchraný hod, je zraněn jen za polovinu. Kouzlo nemůže snížit body života na m=ně než 1. Je-li sesláno na nemrtvé, Zraň působí jako Uzdrav.

Strašlivé seschnutí (TO 40): Toto kouzlo vypaří vlhkost z těl všech vybraných živých tvorů, čímž je zraní za 7d6 životů. Toto kouzlo má ničivý účinek především na vodní elementály a rostlinné tvory, kteří jsou zraněni za 7k8 životů. Kouzlo zasáhne oblast ve výbuchu o poloměru 40 stop. Terče se mohou pokusit zranění zpolovičnit hodem na záchranu na Výdrž.
Mystické materiální složky: kousek houby na mytí.
 

Napsal Comikus 01.12.2009
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.050426959991455 secREMOTE_IP: 3.230.173.188