Allmir - články

• Léčení

Léčivá kouzla dávají průchod pozitivní enegirii, která pomáhá tělu se zotavit, lečí poranění, odstraňuje omezení, parazity, slabosti, atd. Léčivá kouzla lze použít výhradně na živých tvorech.
 

LÉČENÍ Požadavky: Mdr 12+; Léčení 3+ 
Buněčný růst Rychlé léčení; Dorůstání tkání; Regenerace
Hojení ran Zhoj zranění; Léčivý kruh; Uzdrav
Odstraň Odstraň paralyzu; Odstraň nemoc; Odstraň jed
Vrácení života Vzkříšení; Zmrtvýchvstání; Znovuzrození
Zotavení Vrácení; Obnovení; Navrácení
Rozhřešení Očištění; Odpuštění; Vykoupení
   
   
seznam kouzel  

 


Buněčný růst
Léčení
Složky: V, P
Dosah: dotyk
Cíl: tvor
Trvání: 1 kolo/úroveň
Záchranný hod: Vůle odolá(nezraní)
Magická odolnost: ano (neškodné)

Rychlé léčení (TO 10): Kouzlo propůjčí terči schopnost rychlého léčení 1, nedokáže však nahradit chybějící tkáň.

Dorůstání tkání (TO 20): Kouzlo vyléčí zlomeniny, odstraní nemoce pohybového ustrojí včetně nemocí způsobené věkem, odstraní všechna kouzla postihující pohybové ustrojíjako např. Rozpad kostí, zároveň propůjčí terči schopnost rychlého léčení 2. Kouzlo dokáže nahradit i velkou chybějící část tkáně, nedokáže však nahradit končetinu.

Regenerace (TO 30): Kouzlo propůjčí terči schopnost regenerace 2. Dokáže nahradit chybějící tkáň včetně končetiny. Kouzlo lze seslat i na umírajícího tvora a zabránit tím smrti, nelze však seslat na mrtvého. Je-li terč zabit během trvání kouzla, regenerace stále učinkuje a může obnovit tělo tvora tak, aby přežil. Neúčinkuje na tvory, kteří nemaji velikost odolnosti (nemtrvý, konstrukty, atd.).


Hojení ran
Léčení
Složky: V, P
Dosah: dotyk
Cíl: tvor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle polovina (nezraní)
Magická odolnost: ano (neškodné)

Zhoj zranění (TO 10): Položením své ruky na živého tvora umožníš průchod pozitivní energii, která mu vyléčí 1k6 životů. Protože moc nemrtvých pochází z negativní energie, toto kouzlo je místo léčení zraňuje.

Léčivý kruh (TO 25): Kouzlo vytvoří výbuch pozitivní energie, která vyléčí všechny živé spojence do 20 stop. Centrum výbuchu je sesílatel. Kouzlo vyléčí 1 život/úroveň + 1d6 životů. Maximálně vyléčí jednoho spojence za každou úroveň sesílatele.
Podobně jako u hojivých kouzel, léčivý kruh nemrtvé zraňuje místo aby je léčil.

Uzdrav (TO 35): Uzdrav ti umožní dodat pozitivní energií tvorovi, která vyléčí zranění za 5 životů/úroveň. Ihned ukončí všechny následující škodlivé věci působící na cíl: nemoc, nákaza, zmatení, slabomyslnost, oslnění, únavu, vyčerpání, šílenství, nevolnost. Vyléčí mentální poruchy způsobené kouzly nebo zraněním na mozku.


Odstraň
Léčení
Složky: V, P
Dosah: dotyk
Cíl: tvor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle polovina (nezraní)
Magická odolnost: ano (neškodné)

Odstraň paralýzu (TO 15): Dokážeš osvobodit tvora z následků dočasné paralyzace nebo podobné magie, včetně dotyku ghúla nebo kouzla zpomal. Jestliže je kouzlo sesláno na tvora, paralyzace je automaticky zrušena. Kouzlo neobnoví velikosti vlastností snížené postihy, poškozením nebo vysátím.

Odstraň nemoc (TO 20): Kouzlo vyléčí všechny nemoce, kterými příjemce trpí, včetně slepoty či hluchoty (Kouzlo neobnoví ztracené ucho nebo oko, ale vyléčí je, pokud byly jen poškozeny). Kouzlo rovněž zabije parazity, včetně zeleného slizu apod. nestvůr. Některé speciální nemoci toto kouzlo nezruší nebo ho zruší pouze v případě, že má jeho sesilatel určitou úroveň.
Poznámka: Protože trvání kouzla je okamžité, neochrání cíl před pozdějším opětovným nakažením, třeba i tou samou nemocí, z níž byl vyléčen.

Odstraň jed (TO 25): V tvorovi nebo objektu, kterého ses dotkl, detoxikuješ všechny jedy. Otrávený tvor už neutrpí žádné další zranění ani jiné následky působení jedu a všechny dočasné následky jsou ukončeny, ale kouzlo nezvrátí ani nevyléčí okamžité následky jedu, jako je ztráta životů, dočasné zranění vlastnosti nebo účinky, které sami od sebe nepřejdou. Pokud např. jed způsobil postavě dočasné poškození Odolnosti za 3 body a hrozí to, že ji poraní později ještě víc, toto kouzlo zabrání pozdějšímu poranění, ale neodstranění poškození již způsobené.
Toto kouzlo zároveň neutralizuje jed v otráveném tvorovi nebo objektu. Jedovatý tvor, jako je třeba vyverna, si svůj jed znovu v příslušném čase opět vytvoří.
Mystické materiální složky: kousek dřevěného uhlí.


Vrácení života
Léčení
Složky: V, P, M, DO
Dosah: dotyk
Cíl: mrtvý tvor
Trvání: ihned
Záchranný hod: není (viz text)
Magická odolnost: ano (neškodné)

Vzkříšení (TO 30): Kouzlo vrátí mrtvému tvoru život. Dokáže vzkřísit jen tvora, který nebyl mrtvý déle jak 1 den za každou úroveň sesilatele. Navíc musí být duše příjemce volná a svolná k návratu. Vzkříšení zahojí poranění do 1 životu za VT. Jakákoliv vlastnost poškozená na hodnotu 0 je zvýšena na 1. Normální jedy a nemoci jsou vyléčeny během procesu kříšení příjemce, ale magické nemoci a prokletí odstraněny nejsou. I když kouzlo zacelí smrtelné rány a většinu smrtelných zranění, tělo kříšeného tvora musí být úplné. Jinak mu po oživení stále chybí to, co předtím. Kouzlo nedokáže vrátit život tvoru, který zemřel sešlostí věkem.
Vrátit se z říše mrtvých zpět do života je tvrdá zkouška. Příjemce kouzla ztrácí jednu úroveň, stejně jako kdyby ho vysál tvor tyjící z energie živých. Tuto ztrátu úrovně však nedokáže zvrátit žádné kouzlo. Pokud má příjemce 1. úroveň, ztrácí místo ní 1 bod odolnosti.
Materiální složka: diamant za nejméně 500 zl.

Zmrtvýchvstání (TO 35): Toto kouzlo působí jako vzkříšení, až na to, že jsi schopen oživit mrtvého tvora v plné síle. Stav jeho pozůstatků není důležitý. Dokud existuje alespoň kousek tvorova těla, může vstát z mrtvých; tato část, na níž je kouzlo sesíláno, však musela být součástí těla tvora v okamžiku jeho smrti. (Pozůstatky tvora zasaženého dezintegrací se považují za malou část jeho těla.) Tvor nemůže být mrtvý déle jak 10 let za úroveň sesílatele.
Po dokončení kouzla má oživený tvor plný počet životů, je úplně zdráv. Ztrácí však jednu úroveň (nebo 1 bod odolnosti, pokud má příjemce 1. úroveň).
Dokážeš oživit i tvora, který byl zabit smrtícím efektem nebo proměněn v nemrtvého a pak zničen. Nemůžeš však vrátit život tvoru, který zemřel sešlostí věkem.
Materiální složka: postříkání svěcenou vodou a diamant za nejméně 500 zl.

Znovuzrození (TO 40): Toto kouzlo působí jako vzkříšení, až na to, že dokážeš oživit tvora mrtvého až 10 let za úroveň sesílatele. Toto kouzlo dokáže přivézt nazpět i tvory, jejichž těla byla zcela zničena, pokud jsi schopen ho nějak jednoznačně identifikovat (nejběžnější je pronesení doby a místa jeho narození nebo smrti).
Po dokončení kouzla má oživený tvor plný počet životů, je úplně zdráv a vesel, neb neztrácí ani úroveň (ani bod Odolnosti) ani připravená kouzla.
Dokážeš oživit i tvora, který byl zabit smrtícím efektem nebo někoho, kdo byl proměněn v nemrtvého a pak zničen. Toto kouzlo dokáže rovněž znovuzrodit elementály a sfériky, ne však výtvory a nemrtvé tvory.
Ani znovuzrození nedokáže vrátit život tvoru, který zemřel sešlostí věkem.
Materiální složky: postříkání svěcenou vodou a diamant za nejméně 25 000 zl.


Zotavení
Léčení
Složky: V, P
Dosah: dotyk
Cíl: tvor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Vůle odolá (neškodné)
Magická odolnost: ano (neškodné)

Vrácení (TO 15): Kouzlo odstraní všechny magické efekty snižující jednu z vlastností příjemce nebo vyléčí 1k4 bodů dočasného poškození jedné vlastnosti příjemce. Odstraní rovněž únavu postavy anebo zlepšuje její stav z vyčerpané na unavenou.
Neobnoví trvalé vysáté vlastnosti.

Obnovení (TO 25): Toto kouzlo působí jako zotavení, až na to, že zruší také všechny záporné úrovně a vrátí jednu úroveň tvorovi, kterému byla vysáta. Vysátá úroveň je navrácena jen v tom případě, že od její ztráty neuplynulo více dní, než kolik je úroveň sesilatele. Vrátí postavě s vysátou úrovní přesně minimální počet zkušeností potřebný k získání původní úrovně.
Vyléčí všechna dočasná poškození vlastností a obnoví také všechna trvalá vysátí jedné vlastnosti (dle tvého výběru, pokud jich je vysáto více). Odstraní také únavu a vyčerpání, kterým je cíl postižen.
Neobnoví úrovně ani body Odolnosti, které byly ztraceny v důsledku úmrtí.

Navrácení (TO 35): Toto kouzlo působí jako zotavení, až na to, že zruší všechny záporné úrovně, které postihují léčeného tvora. Tento efekt vrací rovněž úrovně vysáté nějakou mocí nebo tvorem; příjemci vrátí nejvyšší úroveň, jakou dříve měl. Vysáté úrovně jsou navráceny pouze tehdy, pokud neuplynul od jejich ztráty více jak 1 týden za úroveň sesilatele.
Zlomí všechny magické účinky, které postihují vlastnosti postavy, vyléčí každé dočasné poškození vlastnosti a obnoví hodnoty všech trvale vysátých vlastností. Také odstraní všechny formy šílenství, zmatení a jiné podobné mentální efekty. Odstraní též veškerou únavu a vyčerpání příjemce.
Neobnoví úrovně ani body Odolnosti, které byly ztraceny v důsledku úmrti.


Rozhřešení
Léčení
Složky: V, P, M, DO, ZK
Dosah: dotyk
Cíl: tvor
Trvání: ihned
Záchranný hod: Neni
Magická odolnost: ano (neškodné)

Očištění (TO 20): Kouzlo okamžitě očistí osobu od všech prokletí. Neodstraní prokletí předmětu, ale umožní postižené osobě daný předmět sundat nebo se ho zbavit. Na některé speciální kletby nemusí toto kouzlo působit nebo je s její pomocí může odstranit jen sesilatel na určité úrovni.

Odpuštění (TO 30): Toto kouzlo zbavuje příjemce břemena zlých skutků nebo zločinů. Tvor hledající odpuštění musí svého činu skutečně litovat a z celého srdce chtít jeho nápravu. Pokud očišťující se postava spáchala zlý čin neúmyslně nebo byla pod nějakým nátlakem či nutkáním, odpuštění funguje bez jakýchkoliv dalších nákladů. Avšak pokud tvor úmyslně spáchal zlý skutek a jednal ze své vůle za plného vědomí, musí prosit o odpuštění přímo svého boha, což stojí 500 zkušeností, aby bylo takové břemeno sňato. Přirozeně mnoho sesilatelů nejprve dá tomuto druhu osob nějaké poslání (viz úkol/poslání) nebo obdobné pokání, aby zjistili, zda je tvor skutečně kajícný, nežli sešlou samotné kouzlo odpuštění.
Odpuštění může být sesláno pro jeden z několika účelů, v závislosti na zvolené verzi:
Navrácení magicky změněného přesvědčení: Pokud se tvorovi nějak magicky změnilo přesvědčení, odpuštění navrátí přesvědčení zpět na jeho přirozený stav a to bez nákladů na zkušenosti.
Navrácení kouzelné moci: Sesílatel, který ztratil schopnost sesílat kouzla poněvadž rozhněval své božstvo, může získat zpět svou moc vyhledáním odpuštění u jiného kněze či druida stejného vyznání. Pokud byl přestupek záměrný, sesílající kněz ztrácí 500 zkušeností za svou přímluvu. Pokud byl přestupek neúmyslný, sesilatel neztrácí žádné zkušenosti.
Cena ZK: Pokud bylo sesláno na tvora, jehož hříšný skutek byl výsledkem vědomého konání, cena pro sesilatele je 500 ZK za každé seslání (viz výše).

Vykoupení (TO 35): Spása nebo Pokušení: Můžeš se pokusit seslat toto kouzlo na tvora jenž má opačné přesvědčení, čímž mu nabídneš šanci na změnu přesvědčení na tvé. Daná osoba musí být přítomna seslání kouzla. Po dokončení kouzla si pak svobodně vybere, zda si ponechá své původní přesvědčení anebo se podvolí tvé nabídce a změní své přesvědčení na tvé. Žádné hrozby, nátlak ani magický vliv nemohou tvora přinutit k tomu, aby nabídku přijal proti své vůli a opustil své původní přesvědčení. Tato verze kouzla nepůsobí na sfériky (ani jiné tvory neschopné přirozeně měnit přesvědčení).


Napsal Comikus 01.12.2009
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.050517082214355 secREMOTE_IP: 100.28.227.63