Právo v říších Kalamaru

Dovolil jsem si rychle přeložit pár stránek týkajících se práva ve fantasy středověké kampani. (Kingdoms of Kalamar). Snad se někomu bude hodit.
Napsal Merlin

 Královské právo

Občas DM potřebuje zákonným způsobem vyřešit spory nebo potrestat postavy za jejich zločiny. Někdy mohou být pletky se zákonem zápletkou pro dobrodružství. Proto je důležité, abychom uvedli justiční systém, použitelný ve středověké fantasy kampani. Většina zemí na Tellene jsou království, kterým vládne diktátor nebo zeměmi, kde panuje král, a proto jsou obvykle detaily tohoto právního systému použitelné u všech těchto národů. Není proto třeba uvádět další typy systémů.

V zemi ovládané jediným panovníkem, vychází zdroj veškeré zákonné moci přímo od vládce země. Koruna je ve všech právních záležitostech v zemi vždy konečnou autoritou. Nicméně je možné, že jsou hranice moci zákonné autority dány vůlí lidu, jako je například Magna Charta v Anglii. Tato situace však nastává pouze u národů, kde je silná šlechta a slabý (nebo žádný) panovník. Takovými zeměmi jsou  například Zazahni, O'par nebo Dodera. Silnější monarchie jako Kalamar, Eldor nebo Tharggy mají panovníka, který vládne neomezenou a nejvyšší mocí.

 Původně bylo jediným zákonem v zemi Královské právo. Tato pravidla byla seprána do právních svazků souhrnně nazvaných Královský zákoník. Provinění proti Královskému zákoníku bylo řešeno u Soudního dvora. Tresty a postihy byly tvrdé, rychlé a často nemilosrdné. Tyto soudy byly velmi efektivní v trestním právu, avšak jen pomalu se přizpůsobovaly spletitostem spojeným se smluvními spory, které začínaly převládat společně s rostoucím obchodem a cestováním. 

Jak se napříč Tellene rozrůstala nová obchodnická vrstva společnosti, bylo nezbytné vytvořit právní systém, který by komplexněji řešil případy zahrnující ekonomické a smluvní spory. Ve městech se začali objevovat úředníci a smírčí soudci, kteří zde byli pouze proto, aby  řešili tyto spory. Časem se tak vytvořila celá soudní fóra. Tyto soudy se staly známými jako Dvory spravedlnosti. Dvory spravedlnosti poskytovaly specializované právní expertizy, které byly požadované tam, kde trh a obchodní činnost předhonily zločin ve vedení právních sporů. Králové posléze přejali Dvory spravedlnosti, neboť se jim jevily jako neomezený zdroj příjmu pro korunu. 

Soudní systémy

 Dnes je Královské právo rozděleno na dva odlišné soudní systémy; Dvůr spravedlnosti a Soudní dvůr. Dvory spravedlnosti řeší všechny civilní pře a Soudní dvory následují Královský zákoník a zabývají se především trestním právem. Dvory spravedlnosti se snaží zajišťovat  poctivé výnosy založené na hospodářských a peněžních principech. Určují majetkové ztráty a jsou místem pro vyplácení odškodnění mezi jednotlivými stranami. Dvory spravedlnosti vytvořily své vlastní právní předpisy známé jako Cechovní právo. Cechovní právo obsahuje právní zásady a stanovy, které jsou racionálně založeny na precedentech a odborných pojednáních. Soudní dvory obecně vyměřují tresty a sankce za zločiny; například pokuty, vězení či smrt. Pokud odsouzený není schopen zaplatit pokutu, je uvržen do vězení, ve kterém je do té doby, dokud není schopen pokutu splatit, nebo dokud nezemře, podle toho co nastane dřív. Pokud však není ve vězení vhodná práce k výdělku, tak...

 Zločiny a tresty

 Žhářství:Zapálení majetku Koruny (nebo jakýkoliv majetek uvnitř hranic města). Trestem je vysoká pokuta nebo zabavení majetku a vězení, nucené práce, vyhnanství, nebo smrt. 

Napadení:Napadení se dopustí osoba, která vystaví jiného strachu z bezprostředního fyzického zranění. Trestem je nízká či střední pokuta, pranýř nebo veřejné bičování a vyhoštění nebo edikt proti osobě. K vykázání se však nicméně přistupuje jen zřídka, pokud oběť nebyla šlechticem, majestátem, úředníkem či obdobnou osobou - jako je cizí diplomat. 

Banditství:Přepadání osob na cestách a obírání je o majetek. Tresty jsou různorodé, od kombinace zmrzačení a nucených prací či žaláře, až po smrtí pro nejzavrženíhodnější loupežníky. 

Ublížení:Udeření jiného v útoku nebo při nevhodném chování. Ublížení je obecně řešeno pouze tehdy, pokud dojde k vážnějšímu bití, pokud tedy není oběť důležitou osobou nebo šlechticem. Tresty jsou obdobné jako u napadení plus vězení (obvykle několik dnů). 

Nedovolené ozbrojování:Ve většině zemí může nosit zbraň jako je meč, palcát nebo kopí pouze šlechta a oprávněné vojenské osoby. Zbraně s dalším použitím (například ruční sekera) jsou však většinou povoleny pro všechny. Svobodný občan si však může obvykle za poplatek koupit právo nosit zbraň. Tresty se mění v závislosti na sociálním postavení provinilce a zahrnují zabavení majetku (zbraň), nízkou nebo střední pokutu, pranýř a/nebo veřejné bičování a případně i žalář. 

Vydírání:Vydírání šlechty nebo majestátu je považované za závažný zločin trestaný nucenou prací nebo žalářem a vysokou pokutou. 

Rouhání:Neuctivý akt nebo projev proti šlechtě nebo místnímu náboženství, trestaným pranýřem a/nebo veřejným bičováním, občas doprovázené nízkou pokutou. 

Uplácení Úředníka Koruny:Uplácení veřejného úředníka, aby činil v rozporu se svým úřadem. Jedná se o závažný zločin, trestaný vysokou pokutou, pranýřem a/nebo veřejným bičováním a buď nucenou prací nebo vězením. 

Vloupání:Ukradení zboží z neobydleného sídla nebo skladu. Trestem jsou nucené práce, vězení a/nebo zmrzačení. 

Občanská neposlušnost:Způsobení potíží na veřejném místě je velmi lehkým deliktem trestaným nízkou pokutou a občas i pranýřem a/nebo veřejným bičováním. 

Ničení majetku Koruny:Trest je rozdílný podle poškození a bývá v rozsahu od vězení po pranýř a­/nebo veřejné bičování. Obvykle je součástí trestu pokuta rovnající se ceně oprav. 

Zpronevěra financí Koruny:Trestané stejně jako vloupání plus vysoká pokuta a pranýř a/nebo veřejné bičování; případně obdobně jako u vloupání plus zabavení majetku a buď vyhnanství nebo smrt při velmi vážném zločinu. 

Vymáhání:Získání zboží, služeb nebo peněz vyhrožováním nebo pohrůžkou násilí. Trestáno jako zpronevěra. 

Padělání:Pokus o ražbu vlastních mincí nebo dočasné padělání. Trestem je zmrzačení a vyhnanství, nebo nucené práce, vězení, vysoká pokuta, zabavení majetku, vyhoštění nebo edikt proti osobě, stejně tak jako pranýř a/nebo veřejné bičování. 

Podvod na Koruně:Tresty jsou různorodé a pokrývají celou škálu. Záleží na tom, který královský úředník byl obětí. 

Vykrádání hrobů:Za vykrádání většiny hrobů je trestem pranýř a/nebo veřejné bičování, nízká pokuta a vyhoštění nebo edikt proti osobě. Drancování šlechtických hrobů je trestané smrtí. 

Ilegální oheň:Rozžehnutí ohně v nočních hodinách v nepovolené budově. Obecně platí, že pouze v budově s kamennými základy a kamenným krbem je povoleno mít po setmění oheň. Trestem je vyhoštění nebo edikt proti osobě, občas i pranýř a/nebo veřejné bičování.

Ilegální směna peněz/lichva:Stejné tresty jak padělání. 

Vydávání se za úředníka Koruny:Velmi závažný trestný čin, trestaný nucenou prací a vyhnanstvím, nebo smrtí a konfiskací majetku. 

Únos:Tresty jsou v plném rozsahu a závisí na obou - oběti a pachateli. Šlechtic, který je přistižen při únosu poddaných je propuštěn a možná dostane nízkou pokutu, zatímco rolníci chycení při únosu šlechtice budou potrestáni smrtí, nebo přinejmenším zmrzačením a nucenými pracemi nebo vězením. 

Zabití:Nezaviněné zabití. Také zabití v zákonném souboji a neoznámení úmrtí (nejedná se o zločin, pokud je souboj a smrt oznámeny). Trestem je buď vyhnanství, nucené práce nebo vězení, včetně zabavení majetku nebo vysoká pokuta. 

Vražda:Trest smrti. 

Přechovávání ilegálních nebo kradených předmětů:Trestem je zabavení majetku, pranýř a/nebo veřejné bičování a vysoká, střední, nebo nízká pokuta. Jednotlivci mohou být také odsouzeni k vězení nebo nuceným pracím, v závislosti na hodnotě předmětů a postavení pachatele. 

Křivá přísaha:Lhát pod přísahou je velmi závažný zločin trestaný zmrzačením a pranýřem a/nebo veřejným bičováním. Viník je pak odsouzen k nuceným pracím, vězení nebo vyhnanství. 

Pirátství:Banditství na moři. Tresty se různí od kombinace zmrzačení a nucených pracích nebo vězení až po smrt pro zavrženíhodné piráty. 

Veřejné opilství/pobuřování (nezákonný souboj):Trestem je nízká pokuta plus pranýř a/nebo veřejné bičování, či vyhoštění nebo edikt proti osobě. 

Znásilnění:Stejné tresty jako únos. 

Výtržnictví/podněcování k výtržnosti:Trestem jsou nucené práce nebo vězení. 

Loupež:Okradení jiného. Trestáno zmrzačením a nucenou prací vězením. 

Buřičství:Vyvolávání nespokojenosti proti státu a navrhování velezrady, ale bez zjevně skutečného činu. Stejně tak podněcování ostatních k buřičskému chování. Trest vězení, nucené práce nebo smrt v závislosti na povaze aktu. 

Otrokářství:Týrání otroků, vlastnění ilegálních otroků, nebo uvržení občanů nebo nevolníků (královský majetek) do otroctví je trestáno samostatně nízkou, střední a vysokou pokutou. 

Krádež:Ukradení zboží bez dozoru (např. mimo vozík nebo stůl na tržišti). Trestáno pranýřem a/nebo veřejným bičováním, plus vězení a/nebo zmrzačení. 

Velezrada/vzpoura:Trest smrti. 

Nepovolený vstup:Vstup na cizí území. Trestem je nízká pokuta, pranýř a/nebo veřejné bičování a vyhoštění nebo edikt proti osobě. 

Potulka:Trestána pranýřem a/nebo veřejným bičováním a vyhoštění nebo edikt proti osobě. 

 

Výkon soudu

Král, dokonce i kdyby chtěl, nemůže dělat všechny výnosy sám, proto stanoví šerify (obvykle místní lordy), soudce a úředníky, aby za něj soudili provinilce a pachatele. Typické pře, které přichází ke Dvoru spravedlnosti jsou rozhodovány v neformálním slyšení před místním úředníkem. Důležité a komplikované případy, určující komu a kolik peněz bude náležet, nebo odvolání k rozhodnutí úředníků se projednávají před jedním nebo více soudci ve formálním slyšení nebo přelíčení. Odvoláním proti výsledku přelíčení se spor přenese před porotu. Druhé odvolání může řešit místní šerif sám, pokud se rozhodne udělit audienci. Odvolání proti panskému rozhodnutí jde přímo k panovníkovi. K tomuto však dochází jen velmi zřídka v extrémně vzácných případech jako je spor o velké množství peněz, spor mocných obchodníků nebo spory mezi šlechtou. 

U zlejších či krutějších národů má obžalovaný ze zločinu možnost doznat se před a po mučení. Ti, kteří přežijí mučení mají podporu u přelíčení, buď u Soudního dvora nebo u božího soudu. V despotických královstvích je většina případů řešena božím soudem. Boží soudy se různí, avšak jsou vždy zaměřeny proti obžalovanému. Typickým božím soudem je potopení obviněného pod vodu na dlouhý čas a pokud tuto zkoušku přežije, je uznán nevinným.

Ve většině zemí však mají obvinění tolik štěstí, že skončí u Soudního dvora před soudní porotou složenou ze svědků; včetně očitých svědků zločinu. Obžalovaný je považován za vinného (presumpce viny), pokud není prokázáno něco jiného a obvykle musí sám prokázat svou nevinnu před těmi, kteří projednávají jeho případ. 

Kouzla jako odhal zlo, mluv s mrtvými  nebo jiná věštící kouzla jsou používána pouze tehdy, když v dosahu vhodný (pro žalobu) kněz. Pokud chce obžalovaný použít pro svou obhajobu kouzla tohoto typu, musí využít korunou schváleného kněze. Samozřejmě se počítá s tím, že náklady spojené s použitím takovýchto kouzel hradí obžalovaný.

 K odvoláním téměř nikdy nedochází. Prakticky se dostane trestní případ k vyššímu soudu jen tehdy, když jsou v něm zapojeni šlechtici nebo velmi bohatí a významní občané. Občas může dojít k odvolání pod tlakem rozzlobeného lidu. Samozřejmě, že se vyskytují i případy, kdy se lidé pokusili vězně osvobodit nebo naopak zlynčovat. 

Díky těmto tvrdým a nespravedlivým pravidlům trestního řízení, může být pro obviněného velmi obtížné prokázat nevinu, zvláště ve zkorumpovaných a zlých zemích. Dobré a spravedlivější společnosti, jako je Paru'Bor, mají o něco lepší trestní procedury, díky nimž poskytují vyšší úroveň spravedlnosti. V Kalamarském Impériu je proto často snadnější (a bezpečnější) podplatit soudce nebo, samotného šerifa, pokud si to můžete dovolit. Přesto je třeba být velmi opatrný, protože samo uplácení je zločinem. 

 Královský zákoník

Zločiny proti Koruně

Žhářství

Banditství/Silniční loupeže

Nedovolené ozbrojování

Uplácení úředníka Koruny

Občanská neposlušnost

Poškozování majetku Koruny

Zpronevěra financí Koruny

Vymáhání

Podvod na Koruně

Vykrádání hrobů

Ilegální směna peněz/lichva

Vydávání se za úředníka Koruny

Ilegální oheň

Přechovávání ilegálních nebo kradených předmětů

Křivá přísaha

Pirátství

Veřejné opilství/pobuřování (nezákonný souboj)

Výtržnictví/podněcování k výtržnosti

Buřičství

Otrokářství

Velezrada/vzpoura

Potulka

Plus zločiny popsané níže

 

Zločiny proti šlechtě

Vydírání

Padělání

Rouhání

Plus zločiny popsané níže

 

Zločiny proti svobodným občanům

Nepovolený vstup

Vloupání

Loupež

Plus zločiny popsané níže

 

Zločiny proti sedlákům (nevolníkům) a otrokům

Napadení

Ublížení

Únos

Zabití

Vražda

Znásilnění

Krádež

Napsal Merlin 11.02.2010
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.14386701583862 secREMOTE_IP: 44.192.44.30