Prikaza

-- věštění z obráceně vyložených karet Tarokka --
Autor: Brandi Weed (Kanada)
Napsal Vannax
(Prikaza - slovo z rumunštiny, které znamená „špatné znamení“)
Množství dějmistrů Ravenloftu v Taroce vidí obzvláště dramatický způsob, jak poskytnout hráčským postavám radu. Dějmistry s hereckým nadáním může bavit improvizace při čtení z karet (viz článek A. Hackarda "Fortune Telling for the Faint of Heart“ - překlad poskytnu později). Každý, kdo se někdy zabýval věštěním z karet však ví, že většina systémů má pro karty dva významy - jeden pro karty vyložené normálně a druhý, převrácený význam pro karty vyložené "vzhůru nohama". Definice karet Tarokky tak, jak jsou podány v knize Forbidden Lore a v Červené sadě pravidel, pro zjednodušení opomíjí tento převrácený význam. Ten ale může do čtení z karet vnést další náboj.
Podrobnosti k opačným významům karet uvádím níže. Většinou takovýto převrácený význam karty znamená prostý opak proti normálnímu vyložení, ale v některých případech, kdy je karta normálně sama o sobě velmi zlověstná nebo naopak neškodná, může znamenat i snížení účinku karty.

Nižší balíček

Meče

Hlavní (Válečník): Znamená prudký konflikt, který prezentuje význam karty ve Forbidden Lore, pravděpodobně ku prospěchu hráčských postav nebo bude znamenat Pyrhovo vítězství. Pokud hlavní karta představuje někoho, s kým se PC setká, pak taková osoba bude jednat proti hráčským postavám, ať skrytě nebo otevřeně (to se týká hlavních karet každého symbolu, pokud představují NPC, kterou má družina potkat).
Jednička (Mstitel): Pomsta v tomto případě bude hořká; mstitel - hráčská nebo nehráčská postava - ve své touze po odplatě zapomene rozlišovat, co je správné a co špatné, což z dlouhodobého hlediska přinese více škody než užitku.
Dvojka (Paladin): V převráceném významu reprezentuje pro paladinský ethos potupu - může se jednat o překážku na cestě za hlavním posláním, progranou bitvu nebo dokonce i úpadek mravů.
Trojka (Voják): Štěstěna hráčským postavám nepřeje stejně jako kdyby byla karta v normálním významu, ale neznamená to pro, že budou automaticky odsouzeni k neúspěchu.
Čtyřka (Žoldák): Znamená nedodržení dohody ze strany žoldáka, které v závislosti na dalších kartách v obrazci, může hráčským postavám pomoci, ale může jim to i vytvořit překážku. Pokud kartu čtete jako vnitřní sílu nebo statečnost, pak to znamená, že zmíněná síla v kritickém momentě selže.
Pětka (Stoupenec): Obrácený význam je podobný originálnímu významu karty, ovšem v neprospěch toho, na koho se karta vztahuje, PC nebo NPC.
Šestka (Berserkr): Podle libosti dějmistra to může znamenat jak omezení - možná i ovládnutí se v situaci, kdy je potřeba jednat - nebo slepý záchvat šílenství, který povede až k tomu, že způsobí více škody než užitku.
Sedmička (Skrytý v kápi): Převrácený význam této karty bude záviset na okolnostech; jestliže by normálně znamenal, že by hráčské postavy byly obětí davové psychózy, pak reveze znamená, že ji budou podněcovat anebo naopak.
Osmička (Diktátor): Bude znamenat svržení diktátora, ale s negativním výsledkem, který se může různit od způsobění chaosu v zemi až po situaci, kdy nově osvobozené lidí pohltí ještě nebezpečnější vládce.
Devítka (Mučitel): Když je tato karta vyložena obráceně, znamená odolávání trýzni, ačkoli to může být za vysokou cenu, dokonce i zešílení raději než vyzradit tajemství, kvůli kterému je oběť na mučidlech.

Hvězdy

Hlavní (Kouzelník): Když symbolizuje tajemství, pak opačný význam znamená informaci, která může být utajená nebo nerozluštěná i po dalekosáhlém bádání - nebo prostě nemusí být správná, a veškeré úsilí přišlo vniveč.
Jednička (Transmutér): Opak zde může znamenat odpoutání od posedlosti nebo schopnost předvídat dlouhodobé následky.
Dvojka (Věštěc): Celkem prostě tato karta znamená klamnou věštbu. Hráčská postava může mít podezření, že se to může vztahovat i na věštící Vistany, ale bude natolik rozumný, aby ji takového Vistanu neobvinil z očí do očí!
Trojka (Zaklínač): V reverzi znamená, že souboj bude těžší a případné vítězství nebude tak sladké.
Čtyřka (Zaříkávač): Převrácený význam je krutější verzí standardního významu; utrpení a chaos bude těžší zlomit.
Pětka (Elementalista): Elementální síly nebudou upřednostňovat hráčské postavy (ačkoli je možné, že když se tato karta přečte v souvislosti s nehráčskou postavou, proti které PC brojí, že nakonec budou hráčským postavám nakloněny).
Šestka (Zažehnávač): Vědění, jak ho označuje normálně vyložená karta Zažehnávače, i když nebezpečné, bude nakonec hráčským postavám užitečné. Avšak cena bude vysoká....
Sedmička (Iluzionista): Soustředěnost na čtení může snadno pominout varování přek klamem, který představuje normálně vyložená karta Iluzionista, nebo možná znamená špatnou osobu.
Osmička (Nekromant): Tato karta mívá spíše oslabený význam, než aby byl otočený; lačnost po vědění může kalit pochopení rizika, nebo se jedná nebozepečí představované nemrtvým méně krutým než první myšlenka.
Devítka (Vyvolávač): Opět jako u Nekromanta, reverze pouze znamená zeslabené nebezpečí.

Mince

Hlavní (Darebák): Je zajímavé, že kromě použití coby cílené karty nemá tato karta žádný obecný význam, ale domnívám se, že její reverze by mohla naznačovat budoucí problém s materiálními touhami, možná podlehnutí pošetilému pokušení nebo také nedostatek prostředků.
Jednička (Swashbuckler): Reverze této karty může znamenat někoho, kdo je na peníze, třebaže se může zdát, že takový není. Na mysl přijde charismatický mistr v umění klamu.
Dvojka (Filantrop): Převrácená verze této karty rozhodně znamená filantropii jako klamavou přetvářku, nebo může znamenat i to, že ten, kdo se těší skutečné dobročinnosti, cítí vůči takovému dobrodinci zášť.
Trojka (Obchodník): Reverze zde znamená, že obchodník se dost pravděpodobně pokusí svého zákazníka ošidit.
Čtyřka (Kupec): Je zajímavé, že by to mohlo znamenat podvod ze strany kupce, ale i ze strany zákazníka; je možné, že předmět s větší silou (a možná i nebezpečím), než se kupec kdy mohl domášlet, padne do rukou hráčské postavy.
Pětka (Člen cechu): Převráceně karta naznačuje vyloučení z obchodní organizace. Záleží na DM, zda to pro hráčské postavy bude znamenat prospěch.
Šestka (Žebrák): Finanční zruinování je daleko pravděpodobnější, když se tato karta objeví obráceně; pokud by jeho pozice při čtení normálně ukazovala na změnu z chudoby na bohatství, pak z dlouhodobého hlediska bude bohatství mít nějaké škodlivé dopady.
Sedmička (Zloděj): Míra ztráty nebo klamu či nebezpečí, která doprovází zisk, bude větší, než kdyby byla karta vyložena normálně, hlavou vzhůru.
Osmička (Výběrčí daní): Tato karta má obvykle hrozivé dopady, takže když jí vyložíte převráceně, může to znamenat, že hráčská postava nějak vytěží na zkaženosti a korupci organizace, což se může různit od použití úplatku až k dobrému výsledku (ačkoli je to rozhodně podezřelé chování) u organizace tak přetížené a nevýkonné, že ji chytré hráčské postavy mohou obrátit ku svému prospěchu....
Devítka (Skrblík): Tato karta je v normální poloze daleko zlověstnější, takže když je vyložena obráceně může znamenat spíše nález bohatství.

Glyfy

Hlavní (Kněz): Může být zlověstným symbolem božského původu. Hráčské postavy kněze mohou být podruhé varovány formou osudového znamení, předzvěsti nebo zlého tušení.
Jednička (Mnich): Reverze - život v odloučení má za následek neschopnost čelit vnějšímu světu, což se může přenést takové formy, kdy postava postrádá naději na záchranu vnějšího světa nebo sobečtější víru, právě on/ona je příliš "čistý" aby se míchal mezi ostatní.
Dvojka (Misionář): Obrácený význam této karty je klasické znamení klamného proroctví, kázání osvěty, ale pouze sobecké posilování vlastních sil jedince.
Trojka (Léčitel): Předzvěsti nemoci nebo prokletí jsou ještě patrnější, když je tato karta v reverzi; může rovněž znamenat někoho, kdo vstupuje na nebezpečnou půdu ve jménu pokusu o záchranu života (nekromancie, oživení golema, atd.).
Čtyřka (Pastýř): Převrácení této karty signalizuje zneužívání či vykořisťování jiných ze strany vůdce, kterému svěřili svou důvěru. V tomto případě je vlk v pastýřově oděvu...
Pětka (Druid): V převráceném významu to může znamenat, že předzvěsti přirozeného projevu nebezpečí vůči hráčským postavám je jen nedorozumění, nebo možná to, že samotný pokus o obnovení rovnováhy naopak vede ke ztrátě rovnováhy (například druid, který zkouší zachránit les útokem na město v jeho blízkosti a které přehnaně z lesa těží).
Šestka (Anarchista): Změna jen za účelem změny, kterou vyjadřuje tato karta, nepřinese nic dobrého - v podstatě je dost možné, že anarchistitcké chování vyvolává někdo, kdo má přímý zájem na jeho výsledku.
Sedmička (Šarlatán): Převrácení zde může znamenat podvodníka, který je předmětem vlastního podvodu, nebo to, že je přehlížen pontenciální spojenec, který se urkývá za valem podezření.
Osmička (Biskup): Plán nebo projekt, který osnovuje kdosi, kdo jedná jménem biskupa totálně selže. Záleží na tom o koho se jedná - může to být pro hráčské postavy i přínosem.
Devítka (Zrádce): Tato karta v reverzi naznačuje, že zrádce je chycen dříve, než se mohla jeho zrada projevit.

Vyšší balíček

Temný vládce: Tato karta se mění v ještě zlověstnější než je normálně; z důležité osoby se může stát dlouhodobý nepřítel hráčských psotav nebo se z ní může stát dokonce zvláště mocný jedinec, možná i skutečná temný vládce, s kterým se budou muset vypořádávat.
Artefakt: Tento předmět stále bude důležitý, ale bude s ním spojeno nějaké nebezpečí, buď s jeho nálezem nebo s vlastnictvím takového předmětu...
Jezdec: Kalamita, kterou tato karta normálně předpovídá, nebude až tak krutá, třebaže pro její oběť bude stále znamenat velké problémy.
Marioneta: Marioneta naznačuje prozrazení ovládání někoho, které vede k možnosti osvobodit se jedince z takovéto nadvlády, anebo odhalení ještě vyšší úrovně vlády nad jedincem.
Nevinný: Stupeň nebezpečí, které obklopuje nevinného bude ještě horší než normálně tato karta předpovídá.
Pokušitelka: Postava odolá pokušení nebo přinejmenším zjistí, že v takovém pokušení je.
Mlhy: Tajemství skryté v Mlhách nebude, takové, které by se hráčským postavám zamlouvalo, i když může posloužit širšímu záměru jejich poslání.
Hradní věž: Znamená osvobození z uvěznění, možná i doslovně myšleno, nebo to může znamenat, že si osvobodí myšlenky z "bludného kruhu"
Oběšenec: V obráceném významu dostává ještě nebezpečnější smysl; pro hráčské postavy se může stát hlavní překážkou i jen obvinění.
Duch: Tato karta se dá přečíst dvěma způsoby: PC buď odhalí užitečnou informaci z minulosti nebo pro ně tato karta může znamenat, že se hráčským postavám může zjevit možné nebezpečí z minulosti, ale nemusí mu porozumět, což jim způsobí další komplikace.
Zmršený: V reverzi je tato karta znamením bolesti, ale i naděje; může znamenat uzdravení prostého zmršeného, nebo to, že pokus o likvidaci osoby bude hodně drsný....ale ne zcela úspěšný.
Havran: Nadějný potenciál se buď obrátí v prach nebo bude nevědomky znamením většího zla, které stojí v cestě (i když v druhém případě i to může být užitečné).
Zvíře: V reverzi tato karta symbolizuje potlačení zvířecí divokosti. I když je to obecně dobré, může to také reprezentovat případ, kde bude ignorován instinkt nebo emocionální cítění právě ve chvíli, kdy je třeba na ně dát.
Esper: Mysl uniká pryč; může se jednat o zešílení, zneužívání rozumu, falešné vodítko nebo i skutečné zlo, které mohou přinést psychické síly.
Napsal Vannax 28.01.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
Věděli jste, že...
Na d20.cz můžete mít svůj vlastní blog. Pokud chcete napsat o nečem, co alespoň vzdáleně souvisí s RPG, můžete k tomu využít našeho serveru. Tak proč chodit jinam? >> více <<
Jak se chovat v diskuzích
Přehled pravidel pro ty, kteří k životu pravidla potřebují. Pokud se umíte slušně chovat, číst to nemusíte. >> více <<
Formátování článků
Stručné shrnutí formátovacích značek zdejších článků, diskuzí, blogů a vůbec všeho. Základní životní nutnost. >> více <<
ČAS 0.25960898399353 secREMOTE_IP: 3.226.72.194